Aanhangsel no. 3 van 1965- Schriftelijke vragen van het raadslid Kr. B.P. van der Yeen met betrekking tot fluoridering van drinkwater. Vraag: Van welke, bij de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden aange sloten gemeenten heeft de Raad zich verklaard vóór de fluoridering van het drinkwater en hoeveel stemmen worden door deze gemeenten uitgebracht, op welk totaal stemmenaantalin de aan deelhoudersvergadering van die ven nootschap? Antwoord Burgemeester en Wethouders: Volgens van de N.V. I.W.G.L. verkre gen inlichtingen hebben voor zover aan de N.V. I.W.G.L. bekend, de Raden van de bij die N.V. aangesloten ge meenten Weststellingwerf, Idaardera- deel, PranekeradeelSmallingerland Leeuwarden en Heerenveen zich voor stander verklaard van de fluoridering van het door die vennootschap gedistri bueerde drinkwater. Deze gemeenten kunnen het volgen de aantal stemmen uitbrengen in de vergadering van aandeelhouders van de N.V. Weststellingwerf: 3; Idaarderadeel2 Franekeradeel1; Smallingerland: 5> Leeuwarden: 17; Heerenveen: 5» Tezamen 33- In bedoelde vergadering kunnen in totaal 105 stemmen worden uitge bracht

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1965 | | pagina 8