Is aan de betrokken bedrijven meegedeeld, op wolk tijdstip waarschijnlijk met de afdamming van het Vliet een aanvang sou woi den gemaakt? Indien, zoals uit do persberich te» moet worden afgeleid, hot ti j tip als 1 edo ld in vraag S X as 14 li 1 vd 5r d nvang .1 de afdamming dan de belanghebben- Idi lw Colleg i£ v: 1;ni 1 deze tormijn veel to kort moet worden geacht om de betrokken be- Jn dit verband wijzen wij er op, dat na gevoerde correspondentie op 6 december 1962 een bespreking heeft plaats gehad met de bedrijven, die belang hadden bij instandhouding van het Vliet als vaarwa ter. Afgesproken werd, dat deze bedrij ven vóór 1 februari 1963 zo nauwkeurig mogelijke cijfers zouden verstrekken ov de te verwachten schade. Slechts enkele bedrijven hebben hie-raan voldaan. Ande re bedrijven reageerden in het geheel niet meer. Intussen hebben wij met enkele bedrij- ven overeenstemming bereikt over de te vc lenen schadevergoedingen, c.q.over over-| name door de gemeente van terreinen. Onze daarop betrekking hebbende voorstel! len kunt U een dezer dagen tegemoet zien! Overleg daaromtrent met het College van I Gedeputeerde Staten heeft ook reeds plaats gehad, zulks in verband met het feit, dat een deel van de te verlenen schadevergoeding voor rekening van de provincie Friesland zal worden genomen. I Nadat bekend was a. tegen welk tijdstip het provinciarl elektriciteitsbedrijf zou beginnen met het maken van een afdamming in het Vliet, b. dat de Minister van Economische Zakcr.j in de loop van oktober j.l. alsnog hel besloten ons machtiging tc verlenen l om de wegens financieringsmoeilijkhc-l den uitgestelde - verbetering van dc I Franklinstraat, annex het mskon van een dam in het Vliet ter vervanging van de huidige Poppebrug, op te dra- I gen en c. dat Gedeputeerde Staten hadden beslo-l ten do in antwoord 1 bedoelde onthef-I fingen van het provinciaal reglement I van politie te verlenen, hebben wij onmiddellijk zovel via open- I bare bekendmakingen in diverse dagbladen als door middel van tot dc belanghebbend:] bedrijven gerichte brieven, betrokkenen in kennis gesteld van de datum waarop de schoepvaart op het Vliet zou worden gestremd, zijnde 31 oktober 1966. Be doelde brieven zijn op 17 oktober verzon-1 den, terwijl de openbare bekendmaking op 18 oktobwr 1966 is gedateerd. Door do omstandigheden gedrongen - onmid-| dellijk na het ontvangen van de machtiginj tot gunning van het werk tot verbetering 1 van de Franklinstraat c.a. móest wel tot uitvoering van dit werk worden overgegaan! om de verkeersstremming op de ringweg zo veel mogelijk te beperken - is do pe- riode tussen de in antwoord 5 bedoelde mededeling on publikatie cn het tijdstip I drijven in staat te stellen de waarop het Vliet voor de scheepvaart is werkzaamheden naar elders te ver- gestremd, inderdaad nieu lang. .nidcrzij s plaatsen dan wel te beëindigen moet worden gesteld, dat het de bctrci- en kan in een dergelijke situa- fende bedrijven reeds lang bekenu was, tic nog wel van een goed en reëol dat deze werkzaamheden zouden worden overleg sprake zijn? uitgevoerd. V/ij mogen in dit verband verwijzen naar onze opmerkingen onder punt 4. Indien de in vraag 6 bedoelde ter- Het bleek niet mogelijk te zijn dc datum mijn juist is en de vraag zelf in van afsluiting van het Vliet te vcrschui- bevostigendo zin wordt beantwoord, ven. is er voor Uw College dan niet aanleiding, deze termijn in over leg met de betrokken bedrijven te verlengen? Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, Harmsma, Burgemeester. do Jong, Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1966 | | pagina 10