TTTsrasss""» M Verbeterd exc-npl r Aanhangsel no. 1 van 1966. Schriftelijke vragen van het raadslid de heer 0. Heidinga betreffende de verbetering van de Franklinstraathet baggeren van het Vliet, het aan brengen van een dam in het Vliet en de verbetering van de Julianastraat Inhoud brief van de heer O. Heidinga. Haar het zich laat aanzien zal de nieuwe 2o ICanaalbrug dit jaar gereed komen. Ban zal dus de gehele rondweg kunnen worden gebruikt. Het sou zeer gewenst zijn dat dan ook de Franklinstraat gereed is in het nieuwe rondwegprofiel, en dat de dam in het Vliet klaar is. Voorts behoort m.i. het Vliet, vanaf de Poppetrug tot de Bleeklaan te worden uitgebaggerd, vóór de dam in het Vliet wordt gemaakt. Bit geeft een aanzienlijke besparing 00 de kosten van demping van het Vliet. Het is thans de uiterste tijd om met de uitvoering van de genoemde werken te beginnen, als we die tegelijk met het gereedkomen van de 2o Kanaal- brug klaar willen hebben. vraag U daarom: Antwoord Burgemeester en 'Jethouders. 1. Zijn Burgemeester en Jethouders bereid en in staat opdracht te geven aan de Dienst Openbare ïïerken om onverwijld over te gaan tot aanbesteding van de verbetering van de Franklinshaat? 2. Indien het antwoord op vraag i ontkennend luidt, waarom niet? 1 en 2. Gedeputeerde Staten van Fries land deelden ons bij brief van 29 juni I9S5 mede, dat de Staatssecre taris van Economische Zaken bereid is zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de verbetering van de Franklinstraat. Baarbij werd uit gegaan van de veronderstelling, dat 95'j van de totale kosten ten laste zou komen van het Rijk (Ministerie van Economische Zaken) en dat de Ge meente zelf 5/- van deze kosten zou moeten dragen. Hit evenbedoelde brief bleek voorts, dat de voorlopige subsidietoezegging (toestemming tot aanbesteding) pas gegeven zal kunnen worden nadat het Bistrictshoofd voor de Aanvullend Civieltechnische Verken te Assen de volledig uitgewerkte be stekhen en begrotingen heeft ont vangen en deze door de Staatssecre taris zijn goedgekeurd. De Raad besloot vervolgens op 28 juli 1965 tot het verbeteren van de Frank linstraat en tot het beschikbaar stellen van het benodigde krediet. De Raad wenste echter een zodanige wijzi ging van het ontworpen plan, dat in de plaats van een glooiing aan de oostzijde van de dam in het Vliet een uit het water opkomende muur zou worden gemaakt. Hierna is het plan aangepast aan de wens van de Raad, terwijl voorts de stukken worden ge produceerd en gespecificeerd in over eenstemming met de eisen, welke daar aan door de rijksinstanties ten be hoeve van de subsidiëring worden ge steld. In verband met de in de aanhef genoemde brief van Gedeputeerde Staten deden wij bij brief van 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1966 | | pagina 1