rHM" i f I - 2 - november 1965 hot Districtshoofd, voor noemd, to ek omen het uitgewerkte be stek van het werk, een uitvoerige be groting en de tekeningen. ".Tij merken hierbij op, dat de kosten van het werk hoger werden geraamd dan aanvanke lijk, zulks in verband mot hot feit, dat in het plan tevens werden opge nomen het slopen van de Poppebrug met inbegrip van de onderbouw, alsmede het maken van de eerdergenoemde beschoei ing aan do oostzijde van de dam in het Vliet in plaats van de oorspronkelijk voorgestelde oplossing met eon talud. Hot is ons bekend, dat het Districts hoofd voor do Aanvullend Civieltech nische 'Verken de hem toegezonden stuk ken spoedig heeft doorgezonden naar het Directoraat voor do Arbeidsvoor ziening to s-GravonhageDon lid van ons Collego heeft op 22 februari 1966 een bezoek aan dit Directoraat ge-, bracht met de bedoeling een spoedige toestemming tot aanbesteding van het werk te bevorderen. Van do zijde van hot Directoraat zijn toon onkelo vragen gestold, die op één na onmiddellijk konden worden beantwoord. Op de reste rende vraag is op 25 februari 1966 telefonisch geantwoord, zowel aan het bureau in Assen als aan dat te 1s-Gra- venhagoAan het lid van ons Colle ge word overigens allo medewerking voor een spoedige afdoening van deze aangelegenheid toegezegd Sindsdien is dezerzijds nog enkele koren geïnformeerd naar do stand van zaken, laatstelijk op 12 en 14 dezer (juist vóór de ontvangst van dc brief van dc hoor Heidinga)Volgens de laatste informatie zouden alle adviezen nu zijn verstrekt en zou een beslis sing thans binnenkort kunnen worden verwacht. Desgevraagd verklaarde men bij herhaling, dat de aanbesteding van het werk, vooruitlopende op de toe stemming van de Staatssecretaris van Economische Zakon, met klom moest worden ontraden. Gelet op recente er varingen en voorts in aanmerking nemende de grote financiële belangen, die hier op hot spel staan, kunnen wij geen vrijheid vinden de door het raads lid bedoelde opdracht te geven. In aansluiting op het bovenstaande kun nen wij U mededelen, dat wij er steeds mot kracht naar hebben gestreefd de verbetering van de Pranklinstraat, evenals de Julianastraatte realiseren tegelijk met do bouw van do nieuwe 2e Kanaalbrug. K 8'yLA P-— - 3 - Zijn Burgemeester en 'wethouders 3- bereid en in staat onvervfijld opdracht te geven tot aanbe steding van hot baggeren van het Vliet, en indien niet waar om niet? Zijn Burgemeester on Wethouders boi-oid do nodige maatregelen te nomen opdat omstreeks 1 juni 1966 hot aanbrengen van do dam in hot Vliet, alsmede het verbeteren van de Juliana straat kan v/orden aanbesteed? Wij beijveren ons nu nog om al de drio genoemde werken in 1966 gereed te hebben, al droigt zulks door het lange uitblijven van de vereiste toe stemming tot aanbesteding onmogelijk te worden. wij zijn niet in staat onverwijld opdracht te geven over te gaan tot aanbesteding van het baggeren van het Vliet, aangezien Gedeputeerde Staten nog geen machtiging hebben verleend tot het bestoden van het door do Raad beschikbaar gestelde krediet en voorts do benodigde financieringsmiddelen niet beschik baar zijn. Overigons merken wij op, dat do besparing wegens het baggeren vóór de afdamming van hot Vliet niet zo aanzienlijk zal zijn als kenne lijk wordt verondersteld. Het bagge ren zal namelijk niet kunnen ge schieden tot do vaste ondergrond, omdat dan gevrc-esd noot worden voor hot instorten van do in slechte staat verkerende walmuron. Uit het bovenstaande blijkt, dat wij al het mogelijke doen om uiterlijk 1 juni 1966 tot gunning van do ver betering van dc Franklinstraat en de Julianastraat over te gaan. De nodige voorbereidende maatregelen hebben wij reeds getroffen. Het hangt echter van do modewerking van de instanties, betrokken bij do subsidiëring van deze werken, af, of dc voornemens van ons College kunnen worden ver wezenlijkt. Als do machtiging tot besteding van hot besohikbaarge- otoldo krediot voor hot baggeren van het Vliet tijdig wordt verleend en do daarvoor benodigde financierings middelen beschikbaar zijn, zuilen wij oveneens opdracht geven tot uit voering van dit work vóór do afslui ting van hot Vliet. Hieromtrent zijn ".."ij ochtor niet bijzonder hoopvol gostomd i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1966 | | pagina 2