r* Ik versoek U beleefd dese vragen op zeer korte termijn te willen beantwoorden omdat het de hoogste tijd is met bedoelde werken een aanvang te maken. In de vergadering van de Commissie Openbare V/erken van 13 april 1966 is van het bovenstaande in hoofdzaak mededeling gedaan. Het stellen van de hier aan de orde zijnde vragen en de spoedige beantwoording daarvan heeft geen invloed op het tempo van de realisering van de betreffende plannen. Burgemeester en '"'ethouders van Leeuwarden, J. Tiekstra ,1.- Burgemeester. de Jong Secretaris. bï O '-tg. «<4 Aanhangsel no. 2 van 1966. Schriftelijke vragen van het raadslid de heer C. de Vries betreffende het quarantainegebouw op het terrein van het Openbaar Slachthuis. Inhoud brief van de heer C. de Vries. Kennis genomen hebbend van perspublicaties (Leeuwarder Courant van 15 april j.l.) met betrekking tot het quarantainegebouw op het terrein van het Openbaar Slachthuis wendt ondergetekende, 0. de Vries, zich tot U met de volgende schriftelijke vragen ingevolge artikel 58 van het Reglement van Orde Vraag. Antwoord Burgemeester en "V/ethouders 1. Kan het College mededelen of de, op de in het verslag bedoelde vergadering, geuite kritiek in het algemeen juist is? 2. Zo neen, kan het College dan mededelen welke oorzaken dan wel tot de in het verslag genoemde vertragingen hebben geleid? 1 en 2. Ook wij hebben kennis genomen van een perspublikatie over het quaran tainegebouw op het terrein van het Open baar Slachthuis aan de Marshallweg. Be daarin tot uitdrukking gebrachte kritiek op functionarissen van de gemeente achten wij onjuist Ter informatie lijkt het ons goed een over zicht te geven van hetgeen zich in het laatste anderhalf jaar heeft voorgedaan. Zoals reeds in de perspublikatie is ver meld, moest het asyl van de afdeling Leeuwarden van de Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren, gevestigd aan het Kalverdijkje op 1 september 1964 wor den gesloten wegens ernstige honden- en kattenziekteIn overleg met ons College is daarom nagegaan of aan het Kalverdijk je een nieuw quarantainegebouw zou kunnen worden gesticht. Ook werden de daaruit voortvloeiende exploitatielasten - waar onder zwaardere personeelslasten - onder ogen gezien. Met het oog op de te ver wachten stadsontwikkeling werd het echter niet verantwoord geacht aan het Kalver dijkje nog een gebouw te doen stichten. Om uit de verschillende moeilijkheden te komen is van de zijde van de gemeente ge suggereerd het nieuwe asyl te bouwen op het terrein van het Openbaar Slachthuis en v/el aan de Marshallweg. Het quarantaine gebouwtje zou volgens deze suggestie ter plaatse door de afdeling Leeuwarden van genoemde vereniging worden gebouwd, ingericht en gefinancierd, terwijl het onderhoud en beheer daarvan voor rekening van de gemeente zouden worden genomen. Be verzorging en de voedering van de in de quarantaineafdeling op te nemen dieren zou voorts door de gemeente geschieden met inschakeling van personeel van het Openbaar Slachthuis, zulks om de uit die werkzaamheden voortvloeiende kosten, welke anders stellig door gemeentelijke subsi dies zouden moeten worden opgevangen, te drukken. Ook het afvoeren van in de quarantaineafdeling gestorven dieren zou van gemeentewege plaats vinden. ,-7>

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1966 | | pagina 3