No. 3 Schrif telljke stand van het vragen van het raadslid B. Kingma, met Betrekking tot de toe- water in het recreatiegebied van de Grote Wielen. Antwoord Burgemeester en Wethouders! Vraag: 1Is de toestand van het water in de Grote Wielen momenteel beter, gelijk aan, of slechter dan op het tijdstip van sluiting van het zwembad Grote Wielen, zulks op advies van de lieer Inspektour van de Volksgezondheid in Friesland? 2. Indien de water toestand thans gelijk, of wellicht slechter is geworden dan op het moment van sluiting van het bad, is hot Kollege dan niet met mij van mening dat dc beoefenaren van watersport op en rond dit piassen- gebied groot gevaar kunnen lopen wat hun gezondheid betreft? 3- Als or no, do sluiting van het bad de Grote Wielen geen watermonsters meer zijn genomen, kan het Kollege dan meedelen waarom dit niet regel matig is gebeurd? 4- Indien vraag 2 bevestigend wordt be antwoord, is het Kollege dan niet met mij van mening dat er in en/of langs dc Grote Wielen borden worden geplaatst, wijzende op het gevaar lijke vervuilde water, zodat even tuele zwemmers naar behoren worden gewaarschuwd? TOELICHTING: Het betreft hier immers niet alleen de Leeuwarder bevolking, welke gebruik maakt van dit recreatiegebied, maar ook vele anderen, die het gevaar niet zullen en kunnen kennen. Hiernaar is geen nader onderzoek in gesteld. Het gevaar bij het beoefenen van de watersport (zeilen, roeien, kanovaren e.d.) achten wij niet groter dan op andere plaatsen in h t Friese water land Nu het zwembad "Grote Wielen" is ge sloten, ligt het niet op de weg van het gemeentebestuur van Leeuworden water monsters te nemen of te doen nemen. Het aanbrengen van waarschuwingsborden in en/of langs de buitenwateren rond Leeuwarden lijkt ons niet noodzakelijk en is praktisch welhaast niet uitvoer baar. Aan baden en ;wemmen in buiten water is risico verbonden, hetwelk men beter niet kan nem Sinds d£ sluitj g van het zwembad "Grote Wielen" zijn in en nabij onze gemeente twee zwembaden gebouwd, welke aan alle eisen voldoen. Voor het zwemmen e.d. kan men derhalve thans -in tegenstelling tot enkele jaren geleden- terecht in, uit een oogpunt van volksgezondheid, volkomen veilige in richtingen. Tenslotte merken wij nog op, dat het onderhavige water is gele gen bui te jrei van oiize gem< ente

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1966 | | pagina 5