No. 4 Schriftelijke vragen van het raadslid 0. Heidinga over de ontwikkeling van de woningbouw in de gemeente Leeuwarden. Inhoud van de brief van de Heer Heidinga: Ondergetekende zou gaarne willen worden ingelicht over de ontwikkeling van de woningbouw, speciaal in de uitbreidingsplannen it Ielan en het Lek- kumerend. Uit berichten in de plaatselijke pers is gebleken dat de N.V. Beheer en beleggingsmaatschappij "Immofund" te Rotterdam, die in de woningbouw van het z.g. grote plan participeerde, aan de realisering van deze woningen niet meer meewerkt. Als dit waar is rijzen er vele vragen. Op 5 maart 1964 deed het college van Burgemeester en Wethouders de Raad een nota toekomen over de woningbouw (bijlage 80). Op blz. 5 van deze nota de len Burgemeester en Wethouders mede dat als gevolg van de uitbreiding van het grote woningproject en de daaruit voortvloeiende organisatorische voor delen, en door de participatie van genoemde beleggingsmaatschappijhet mogelijk is geweest voor Intervam N.V. om de te bouwen eengezinswoningen in de woningwetsector met 1.000,-- per stuk in prijs te verlagen, en de prijs voor de hoogbouw, het z.g. split-level type, met 1.240,-- per woning te verlagen. Op dezelfde bladzijde van deze nota stelt het College dat de woningen in de woningwotsoctor alleen kunnen worden gebouwd als de bouw van de woningen in de ongesubsidieerde sector ook verzekerd is. Dit is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Op 29 mei 1964 deed Uw College aan de Raad het voorstel toekomen inzake de bouw van 1196 woningwetwoningen en 844 premie- en ongesubsidieerde woningen (bijlage 185). Ook in dit voorstel deelt het College mede (blz.4) dat onlosmakelijk aan de bouw van de woningwetwoningen is verbonden een principebesluit ten aan zien van uitgifte of verkoop van de grond die benodigd is voor de 844 premie en vrije sectorwoningen. Op 6 juli 1964 deed Uw College aan de Raad het voorstel toekomen tot ver koop van bouwterreinen etc. aan de maatschappijen die hiervoor door Immo fund en Intervam waren gesticht (bijlage no.230). Op deze terreinen zouden dan de premie- en ongesubsidieerde woningen worden gebouwd. Dit was een transactie van ongeveer 2.377.380,-- voor de grond- kosten. In deze transacties, die door de Raad zijn aangegaan, zijn aan de koopsters bepaalde voorwaarden gesteld t.a.v. de tijd van bebouwing. Volgens de bij lage no. 185 zou reeds in 1964 worden gestart met de bouw van 96 woningen in de premiesector en 60 woningen in de vrije sector, door de beleggings maatschappij Immofund, te bouwen in het plan Bilgaard. Ter voorbereiding van al deze bouwplannen was een bouwteam ingesteld, waarin prominente figuren zitting hadden. Voorts was aan de inschakeling van Ratiobouw, een instelling op het gebied van efficiency en organisatie van de woningbouw, door het College van Burgemeester en Wethouders grote waarde gehecht. Het is nu ongeveer 2 jaar geleden dat dit alles de Raad is gepasseerd. De beleggingsmij of haar dochterondernemingen zijn niet met de bouw aange vangen, van de z.g. Intervamwoningen is nog niet één bewoond. Ik stel er prijs op dat thans opening van zaken wordt gegeven. Naar het zich laat aanzien is immers binnen afzienbare tijd een grote ver andering in de samenstelling van Uw College zowel als in die van de Gemeente raad te verwachten. Ik vraag U daarom:

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1966 | | pagina 6