Aanhangsel no. 2, 1967. Schriftelijke vragen van het raadslid Mr, B.P. van der Veen met betrekking tot hot stichten van oen garagebedrijf in do nabijheid van het Vrijheids- plein. Op de hieronder vermelde vragen zie ik Uw* antwoorden met belangstelling tegemoets Vragen: Antwoorden van Burgemeester en Wethouders: 1Is hot juist dat ITw ooilego zich bereid heeft verklaard een wijziging in het uitbreidings plan Lokkumorond te bevorderen, opdat een aan do Groninger straatweg gelogen garagebedrijf, hetwelk in verband met hot toe genomen verkeer en do uitbrei ding van de stad, boter aan do rondweg zou kunnen worden ge vestigd, verplaatst zou kunnen worden naar oen terrein nabij het Vrijhoidsploin, op oen plaats, in.het bestaande uit breidingsplan bestemd voor do bouw va.n scholen, waarvan do situering direct langs een druk ke verkeersweg niet buitenge woon gelukkig is? 1, Is het juist dat Uw collega aan 2. Uw in vraag 1 bedoelde bereid heid twee voorwaarden heeft verbonden, te weten; a. de betaling aan de gemeente van een bedrag van f.4S2.500,als bijdrage in do algomere kostenver bonden aan do uitvoering van het uitbreidingsplan Lekkumerend. b. do bouw van een flatgebouw, waarvan de bouwkosten kunnen v,'orden geraamd op f.1.700.000.—? Is Uw college in staat on bcrcid3. om van hot in do vraag no. 2, sub a genoemde bedrag oen be grijpelijke spooifioatio te geven? Do onderneming, die het in de vraag bedoelde gai'agc be drijf in de nabijheid van het Trijheidsploin wil stichten, heeft daartoe van een particuliere eigo- na.ar do nodige grond gekocht. Deze grond is in het tor plaatse geldende door de Eaad vastgestelde en door Godeputoc-rdo Staten goedgekeurde uitbreidingsplan "Lekkumerend" bestemd voor bijzondere bebouwing. Een garagebedrijf kan ingevol ge dat uitbreidingsplan op dozo grond niet v/orden gevestigd. Do bedoelde onderneming .heeft ons echter dringend verzocht oon zodanige wijziging van het uitbreidings plan te bevorderen, dat aan do Prof.P.8. Gcrbrandyweg bij hot Vrijheidsplein toch con garagebedrijf tot stand kan komen. V/ij hebben tenslotte ter wille van do belangen van hot bewuste bedrijf al onze bezwaren tegen deze ingrijpende veran dering van het stcdobouwkundigo plan tor zijde gestold on in principe onze mede-, 'werking toegezegd. Daarbij hebben wij evenwel de uitdrukkelijke voorwaarde gesteld, dat op dit zo gevoelige punt een aanvaardbare situatie tot stand wordt gebracht, zowel uit stedebouwkundig als uit verkeerstechnisch oogpunt. Inderdaad behoren do in deze vraag weer gegeven voorwaarden tot die, welke wij gemeend hebben aan het verlenen van onze medewerking te moeten verbinden, met dien verstomde, dat wij ons niet hebben uitgelaten over do hoogte van do sub b bedoelde bouwkosten. V/ij hebben aan de adspirant-bouuor toe gezegd, dat wij hom oon specificatie van het in vraag 2, onder a, genoemde be drag zullen verstrekken. Uiteraard zullen wij onze toezegging gestand doen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1967 | | pagina 2