- 2 - 4. Is Uw college niet van mening dat hot koppelen van do ver plichting tot particuliere woningbouw aan de vergunning om een bedrijfsgebouw te stichten in wezen onjuist is? Is Uw college niet van mening, dat de bouw/ van een garagebe drijf - waarin voor 15 tot 55 man werk zal zijn, en wolk bedrijf zijn diensten zal kunnen verlenen aan de be volking van Leeuwarden en aan passerende automobilisten - mot welke bouw oen investe ring van f.2.000.000. gemoeid isongeacht de kos ten verbonden aan de in vraag 2 sub a en b genoemde voorvaar den, ook op de Leeuwarder Bouwmarkt een welkome aan vulling zou betekenen? 4- In het onderhavige geval .achten wij het koppelen van de verplichting tot particuliere woningbouw aan het ver lenen van onze modewerking tot hot stichten van een garagebedrijf op deze plaats niet alleen juist, maar zelfs be slist noodzakelijk. Boven garagebe drijven, die op belangrijke punten - als het ondorwerpclijlce - in het stad beeld worden gesticht, plegen woningen in een aantal lagen to worden gebouwd. Be eerderbedoelde onderneming had in dit geval echter oen groot, laag garagegebouw geprojecteerd. Aan de daartegen gerezen bedenkingen kan gro tendeel s v/orden tegemoetgekomen indien de door de architect van die. onder neming tevens ontvorpen hogere be bouwing gedeeltelijk voor en terzijde van het lage garagegobouw oveneons tot stand komt. Boze hogere (woon-) bebou wing moet dus de plaats innemen van de woningen, die in andere soortgelijke gevallen boven de bedrijven worden ge bouwd. Van meet af aan hebben wij onze medewerking afhankelijk gesteld van do totale stedebouwkundige situatie, die zou ontstaan.Wij achten hot vanzelf sprekend, dat van degene, die in afwij king van het vastgestelde uitbreidings plan wil bouwen, do garantie wordt ge vraagd, dat inderdaad ook de zo juist omschreven, verantwoord te achten ste debouwkundige projectie verwezenlijkt wordt 5. Wij dolen deze mening.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1967 | | pagina 3