Is Uw college niet van mening 6. dat do door Uw collega gestelde voorwaarden, welke een rendabele exploitatie van het te stichten bedrijf nadelig beïnvloeden en vellicht on mogelijk maken, weinig go- schikt zijn om het industriële klimaat in onze gemeente in gunstige zin te beïnvloeden? Is Uw collogo bereid om de 7 wijziging van hot uitbrei dingsplan, waarzoo Uw college in principe bereid bleek, en dan vervolgens de verlening van een vergunning voor do bouw van oen garagebedrijf op do in vraag 1 bedoelde plaats, te bevorderen op minder onereuze voorwaarden, opdao niet het risico wordt gelopen dat do uitbreiding en de vernieuwing van een dool van iet Leeuwar der bedrijfsleven achterwege blijft? Uij zijn er allerminst van overtuigd, dat do door ons gestolde voorwaarden oen rendabele exploitatie van het te stichten bedrijf in gevaar zouden bren gen. Overigens hebben wij - zoals ook uit hot antwoord op vraag 1 kan wordon afge leid - juist ter wille van het klimaat voor bedrijven als het onderhavige in onze gemeente gezocht naar een verantwoorde mogelijkheid om medo te werken aan de vorwozenlijking van de ver langens van de betrokkene. Met de desbetreffende ondernoming wor den nog besprekingen gevoerd om tot oen zowel voor haar als voor do gemeen te bevredigende oplossing to gorakon. In dit stadium kunnen wij daarom moeilijk oen uitspraak doen omtrent hetgeen in deze vraag is -gestold.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1967 | | pagina 4