- 2 - 6. Is het College van mening, dat Leeuwarden aantrekkelijk voor particuliere "bouwers "ligt"? Wij worden de laatste tijd geconfron teerd met een stijgende belangstelling voor de particuliere bouw van woningen, met name voorzcveel betreft de woning bouw in 't Aldlan. Wij beijveren .ons de bouw van woningen in de particuliere sector zo veel moge lijk te stimuleren, hetgeen past in het beleid, dat de regering terzake voert. Indien de particuliere bouw in 7- onze Gemeente niet aantrekkelijk is, is het College dan niet van mening, dat dit een nadelige in vloed heeft op de plannen van onze regering, welke juist beogen -• de particuliere bouw te stimuleren en de subsidies voor te bouwen woningwetwoningen te verminderen? Indien vraag 6 bevestigend wordt 8/9. Deze vragen behoeven in verband met beantwoord, welke maatregelen antwoord 6 geen beantwoording. denkt het College dan te: nemen, teneinde toch in de behoefte aan nieuw te bouwen 'woningen te kunnen voorzien? Indien vraag 6 niet bevestigend kan worden beantwoord, welke maat regelen tot stimulering van de particuliere bouw denkt het College dan te nemen, opdat deze niet meer door bepaalde factoren kan worden afgeremd?

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1967 | | pagina 6