Historisch Centrum Leeuwarden

HomeSearch

838 resultaten gevonden

| Leeuwarder Gemeenschap | pagina 15

Oosterkade Oostcrorar litswal ... eeuwwisseling de stads grachten zoals twee van de kaarten tonen. Op de Oosterkade waren de honden op straat tal rijker dan de voetgangers. Over de kinder hoofdjes ratelden af en toe de houten spaakwielen van een

| ’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | pagina 1

WAT EEN GEZELLIGE DRUKTE BIJ GROENTEMARKT AAN DE OOSTERKADE ... Dik vijftig jaar geleden, in de zomer van 1927, is deze foto gemaakt van de Oosterkade ter hoogte van de huidige Electrische brug" waar toen, op elke vrijdag, nog de groentemarkt gehouden werd. Het

| Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | pagina 4

6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om van de Commissie van toezicht op het Godsdienstonderwijs enz. alhier haar lokaal aan de Oosterkade te huren voor het geven van onderwijs aan ... toezicht op het Godsdienstonderwijs, de Kinderkerk en Bijbellezing de toezegging te krijgen, dat voor een huursom van f 100.voor dezen winter voor het beoogde doel het gebouw aan de Oosterkade no. 14

| Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | pagina 1

BESLUIT tot heffing eener belasting onder de benaming van veergeld voor het overvaren der Stadsgracht van den Nieuwe weg bij het ziekenhuis en van de Oosterkade tegenover de Oosterstraat naar de ... VERORDENING op de invordering der belasting onder de benaming van veergeldvoor het overvaren der Stadsgracht van den Nieuwe weg bij het ziekenhuis en van de Oosterkade tegenover de Ooster straat naar

| Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | pagina 2

VOORWAARDEN van verpachting der opkomsten van de belastingge heven wordende onder den naam van veergeld voor het overvaren der Stadsgracht van den Nieuwe- weg bij het Ziekenhuis, en van de Oosterkade ... De invordering der belasting onder den naam van veergeld geheven voor het overvaren der stadsgracht van den Nieuwe- weg bij het Stads-ziekenliuis en van de Oosterkade bij de Oos terstraat naar de

| Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | pagina 85

I. voor onbepaalde tijd in erfpacht af te staan - zulks gecombineerd met de vestiging van een accessoir opstalrecht - het ten westen van de Oosterkade liggende perceel grond waarop is gesticht de ... opstal met aanhorigheden (voor malig kerkgebouw) plaatselijk gemerkt Oosterkade 12, uitmakende een ter plaatse nader aan te geven gedeelte van het perceel kadastraal bekend ge meente Leeuwarden, sectie B

| Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | pagina 292

a. de gemeente Leeuwarden van mevr. Wijdeveld-Lamerus in eigendom overneemt het perceel met opstal, plaatselijk bekend Oosterkade 12 (voorheen 14), kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B ... van het door haar aan de gemeente Leeuwarden over te dragen perceel met opstal Oosterkade 12 voor een periode van maximaal 6 maanden na de datum van het verlijden van de akte van ruiling, zonder

| Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | pagina 345

Een drietal eigenaren van perceelen aan de Nieuwestad, de Oosterkade, de Gedempte Keizersgracht en de Groote Kerk straat hebhen zich bereid verklaard de voor hunne perceelen gelegen stoepen aan de ... III. Wed. M.J. REGNERY-BEUMERalhier,.den grond van de stoepen, behoorende bij de perceelen Oosterkade no. I4.8 en Gedempte Keizersgracht no. 33, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie B nos

| Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | pagina 25

Door Raad besloten terug te komen op het besluit R10—4—1851, 1., en als plaats voor de Beurs nu te bepalen een gedeelte der Oosterkade, nabij de voormalige Tuinsterpoort ... a. Verzoek van 95 ingezetenen om geen gevolg te geven aan het besluit de Korenbeurs op de Oosterkade te plaatsen, maar op de Vischmarkt, of de zaak te laten rusten tot de nieuwe Raad in functie

| Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | pagina 62

gedempt. Teneinde de nieuwe bestrating een meer vaste ligging te geven, zal voor die gedeelten, waar weinig ontgravingen en aanvullingen behoeven te worden verricht (Blokhuisplein en Oosterkade), een nieuwe ... bestrating worden gelegd in een straatlaag van traskalk, terwijl de voegen tussen de straatstenen met asfalt zullen worden gedicht. Tussen de Keizersgracht en de gracht langs de Oosterkade zal een walmuur

| Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | pagina 367

beperkte capa citeit der brug, éénrichtingsverkeer van oost naar west moeten worden ingevoerd. Het uitgaande gemotoriseerde verkeer dient in dat geval via Tuinen Z.Z., Oosterkade, Oosterbrug en Wijbrand de ... d. Het door ons voorgestelde alternatief geeft haaksparkeren aan langs de Oosterkade terwijl aan de zijde van de bebouwing aldaar niet in parkeermogelijkheid wordt voorzien.