GEMEENTE BOORNSTERHEM Aan de leden van de raad der gemeente Boornsterhem. Grouw, 4 mei 1984. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 15 mei 1984, om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grouw. De burgemeester van Boornsterhem, B.G. Holtrop. AGENDA: 1Ingekomen stukken 2. Mededelingen. 3. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding voor de leden van de stembureau1s 4. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aanschaffing van nieuwe vlaggen en wimpels. 5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aanschaf van een servies voor de gemeente Boornsterhem. 6. Voorstel inzake aankoop eigendommen van Koen en Van der Werf. (Wordt nagezonden). 7. Voorstel tot verhuur van een perceel grond aan de Boorn nabij de noodslachtplaats te Oldeboorn. 8. Aanbieding begroting 1984. 9. Voorstel tot uitloting van obligaties. 10. Voorstel tot het nader vaststellen van de subsidie 1984 aan de stichting Noordwest- en Midden-Friesland. 11. Voorstel tot invoering van de automatisering. 12. Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met de DOA met betrekking tot gemechaniseerde bevolkingsadministratie. 13. Voorstel tot vaststelling van diverse rechtstoestandregelen ten behoeve van het personeel in dienst der gemeente Boornsterhem. 14. Voorstel tot invoering van een afschrijvingssysteem ten aanzien van gemeentelijke belastingen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1984 | | pagina 1