GEMEENTE BOORNSTERHEM Aan de leden van de raad der gemeente Boornsterhem. Grouw, T september 198U Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 18 september 198U om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grouw. De burgemeester van Boornsterhem, B.G. Holtrop. AGENDA: 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 21 augustus 198H. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. X 1+. Utstel om in stânpunt yn te nimmen oer it Einrapport Frysk yn it offisjele ferkear "Fan Geunst nei rjocht". 5. Voorstel tot verkoop van grond ten behoeve van de bouw van 6 premie-A-woningen in het plan De Hemmen te Akkrum. 6. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de gemeenterekening 1981 en de rekening 1981 van het gasbedrijf van de voormalige ge meente Rauwerderhem, alsmede de rekeningen 1982 van de gasbedrij ven en de grondbedrijven van de voormalige U.R.I.-gemeenten. 7. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over 1983 van de Stichting Recreatieoord Yn'e Lijte te Grouw. 8. Voorstel tot voorlopige vaststelling van de rekening sporthal/ zwembad "De Twine" te Grouw voor het jaar 1982 9. Voorstel tot benoeming van een directeur van gemeentewerken. 10. Voorstel tot delegatie van het benoemingsrecht van de directeuren der openbare basisscholen in deze gemeente. 11. Voorstel tot vaststelling van een (vernieuwde) vrijstellingsver ordening rundveehouderijen op grond van artikel 3 van de Hinder wet

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1984 | | pagina 1