Aan de leden van de raad der gemeente Boarnsterhim. GEMEENTE BOARNSTERHIM Grouw, 4 januari 1985. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 15 januari 1985, om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grouw. De burgemeester van Boarnsterhim, B.G. Holtrop. AGENDA 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 18 december 1984. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot het verkopen van een perceel grond op het indus^rie- terrei'. aan de Oedsmawei aan de Woningbouwvereniging Miiden Friesland. 5. Voorstti tot verhuur van het gemeentehuis aan de Stationsweg te Gr^uw, alsmede tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het treffen van een aantal voorzieningen. 6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aankoop van twee natzoutstrooiers. 7. Voorstel tot vaststelling van de slotwijziging begroting en voorlopige vaststelling jaarrekening 1982 van de gemeenschappe lijke reinigingsdienst Rauwerderhem-Utingeradeel 8. Voorstel inzake vaststelling van de verordening studiefacili teiten. 9. Voorstel tot intrekking van de verordening beloning Fries voor malige gemeente Utingeradeel 10. Voorstel tot het nemen van een tweetal voorbereidingsbesluiten op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 11. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra krediet ten behoeve van het treffen van enkele voorzieningen nabij de openbare kleuterschool It Roefke te Grouw. 12. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening over 1983 van de Stichting Jachthaven Wartena. 13. Voorstel tot herziening van de verkoopprijs van het industrie terrein tussen de Stationsweg en de Rjochte Grou te Grouw.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1985 | | pagina 1