KX GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de gemeente Boarnsterhim. Grou, 7 februari 1992. raad der Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 18 februari 1992 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boarnsterhim, B.G. Holtrop. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 21 januari 1992. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot realisering van een aantal onderdelen van reparerend beleid. 5. Voorstel tot het indienen van de aanvraag voor V.R.O.M./D.G.M.- gelden voor de gemeentelijke uitvoering van het NMP en NMP-plus. 6. Voorstel tot benoeming van een lid van de commissie kleine kernen van de gemeente. 7. Voorstel tot vaststelling van straatnamen in bestemmingsplan Meinga te Grou. 8. Voorstel tot vaststellen van een nieuwe straatnaam in Raerd. 9. Voorstel tot het garanderen van een geldlening. 10. Voorstel tot wijziging van de legesverordening 1990. 11. Voorstel voor plan en procedure-goedkeuring voor de uitbreiding van de begraafplaats in Grou. 12. Voorstel tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 94, lid 3, juncto artikel 93 lid 4 van de Wet Geluidhinder. 13. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve, van het perceel Rijksweg 42 te Jirnsum. 14. Voorstel voor verdere planvorming van het gebied De Burd. 0130V 45

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1992 | | pagina 1