GEMEENTE BOARNSTERHIM Aan de leden van de raad der gemeente Boamsterhim. Grou, 23 augustus 1996. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de gemeenteraad, welke zal worden gehouden op dinsdag 3 september 1996 om 20.00 uur in het gemeentehuis te Grou. De burgemeester van Boamsterhim, Y. Dijkstra. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 25 juni 1996. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Voorstel tot het vaststellen van de Regeling inzake het verstrek ken van ambtelijke bijstand aan de leden van de gemeenteraad. 5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van diverse software in het kader van de invoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken. 6. Voorstel betreffende de ontwerp-begroting 1997 van de Alarm Cen trale Friesland. 7. Voorstel tot benoeming van een lid van de bestuurscommissie van O.S.G. Sevenwolden te Heerenveen. 8. Voorstel tot vaststelling van de struktuurschets "Wonen in de Legeaën" met de daarbij behorende Antwoordnota. 9. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor meerde re percelen/gebieden, op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het woonrijpmaken van de Paulus Folkertsmaherne te Aldeboarn. 11. Voorstel tot vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan Grou-Meinga 2 en de beeldkaart Meinga 2, eerste deelplan. SBAGENRA/0/IZ/B0SMAS1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 1996 | | pagina 1