TOELICHTING Aangaande het raadsvoorstel tot vervanging van het materieel d.d. 4 februari 2000 is door de raadscommissie ROVVM informatie gevraagd over de financiële dekking van het voorstel. In deze toelichting wordt toegelicht hoe de dekking zal verlopen. In eerste instantie was de vervanging van het materieel opgenomen in het meerjareninvesteringsplan 1998. In 1998 werd echter duidelijk dat vervanging van het materieel afhankelijk was geworden van de verdere organisatie van de wijkteams. In afwachting van de besluitvorming rondom de organisatie-ontwikkeling is de vervanging van het materieel bij het opstellen van de begroting 1999 (najaar 1998) buiten beeld geraakt. Gebruikelijk is het om investeringen die nog niet zijn uitgevoerd in de begroting op te nemen in het lopende investeringsplan. Op deze wijze blijft de financiële ruimte beschikbaar om de vervanging van het materieel op een later tijdstip alsnog te kunnen uitvoeren. Dit is niet gebeurd, waarmee ook de financiële dekking voor de vervanging van het materieel dreigde te vervallen. Om de voorgenomen vervanging van het materieel alsnog te kunnen realiseren zijn de beschikbare middelen voor de vervanging van het materieel bij het opstellen van de jaarrekening 1998 als nog te betalen bedragen onder de vlottende passiva opgenomen. Hiermee werd bereikt dat jaarlasten van de vervanging van het materieel ad f 28.500,- in de begroting 2000 kunnen worden gedekt. Vanaf 2001 zijn de jaarlijkse kapitaallasten opgenomen in de begroting.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 30