- 4 - beleidskeuzes worden geregeld in de overeenkomsten die op grond van art. 2.3.4. WEB door uw raad moeten worden vastgesteld. Knelpunt bij de uitwerking. Omdat u op grond van art. 2.3.3. WEB verplicht bent jaarlijks voor 01 november een bestedingsbesluit te nemen, terwijl de hoogte van de Rijksbijdrage op grond van art. 2.3.2. WEB pas eind september bekend wordt gemaakt, ontstaat er een knelpunt. Gezien de tijd die zit tussen de bekendmaking van de rijksbijdrage educatie en de verplichting om voor 01 november een besluit te nemen, verdient het daarom de voorkeur deze bevoegdheid aan ons college te delegeren. De basis voor deze delegatie is neergelegd in artikel 156, Gemeentewet. U heeft een dergelijk besluit ook genomen bij de vaststelling van de vigerende raamovereenkomst. VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 1. Een contract voor de educatie met de cluster ROC Friesland College te sluiten voor de periode 2000 tot en met 2002; 2. Hierin op te nemen dat in 2001 een, bij voorkeur externe, evaluatie van dit contract wordt uitgevoerd. sten™ei} met tot bet voorstel behorende conceptraamovereenkomst 4. De bevoegdheid tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 2.3 3 Wet Educatie en Beroepsonderwijs te delegeren aan burgemeester' én wethouders ADVIES (RAADS)COMMISSIE(S) De commissie Welzijn, Onderwijs en Cultuur heeft in haar vergadering van 11 januari 2000 positief gereageerd. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN - Concept-raamovereenkomst - Concept - raadsbesluit Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boarnsterhim De secretaris, de burgemeester, R.P. van der Starre y. Dijkstra WOC raadsvoorstel educatie 2000-2002/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 49