BOARNSTERHIM gemeente U T N O E G I N Grou, 9 augustus 2002. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op 20 augustus 2002 om 20.00 oere yn it Riedhûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra W U R K L I S T: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1. lepening. 2. Gelegenheid om fragen te stellen foar boargers. 3. It fêststellen fan de wurklist. 4. It fêststellen fan de ferslaggen fan de gearkomsten fan 17 en 18 juny 2002. 5. Ynkommen stikken. 6. Beëdiging plakferfangend kommisjelid. 7. A Utstel ta it beskikber stellen fan in kredyt foar de oanlis fan riolearing Sitadel te Akkrum. 8. A Utstel ta it beskikber stellen fan in kredyt foar it aktualisearjen fan it rioelbehearsssysteem 9. A Utstel ta oanpassing fan de riolearing yn de omjouwing fan Leppebuorren te Akkrum. 10. A Utstel om yn prinsipe gjin planologyske meiwurking te ferlienen oan it fersyk ta ferpleatsing fan in agrarysk bedriuw nei it gebiet de Greate Mar oan 'e súdkant fan Wergea. 11. B Utstel ta it fêststellen fan it Antennebelied yn Boarnsterhim. UTNOEGING riedsgearkomste 20-08

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2002 | | pagina 1