BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 10 maaie 2004. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boamsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hélden wurde sil op tiisdei 18 maaie 2004 om 20.00 oere yn de kantine fan OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 te Grou. De boargemaster fan Boamsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 20 april 2004. 5. Ynkommen stikken. 6. B Foarstel oangeande de "Maatregelenverordering Wet werk en bijstand" 7. B Foarstel oangeande de "Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand" 8. B Foarstel ta "Privatisering recreatieoord Tusken de Marren te Akkrum" 9. B Foarstel om yn prinsipe meiwurking te ferlienen troch artikel 19.1 WRO oan de "Ontwikkeling klassieke schepenhaven Terherne" 10. B Foarstel ta it fêststellen fan de "Beleidslijn Golfbaanterrein voor de gemeente Boamsterhim". 11. B Foarstel ta wiziging fan de leezjesheffing planologyske advisearring 01Utnoeging en wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 1