BOARNSTERHIM gemeente R A A DSVOORSTEL Raadsvergadering 6 juli 2004 Agendapunt 8 (B-stuk). Commissievergadering 25 mei 2004 Agendapunt 16. Portefeuillehouder wethouder mevrouw J. Bouma-van den Brink Behandelend ambtenaar mw. J. Wiersma telefoon: 0566-629232, e-mail: wiersmaj@boarnsterhim.nl Onderwerp: Bouwplan voor het legaliseren van het bouwen van een bijgebouw op het perceel Wyldlân 1 te Grou. Voorstel: Weiger de bouwaanvraag en het vrijstellingsverzoek voor het legaliseren van de bouw van een bijgebouw op het perceel Wyldlân 1 te Grou. Inleiding: Op 2 december 2003 heeft het college een bouwaanvraag ontvangen voor het bouwen van een bijgebouw op het perceel Wyldlân 1 te Grou. Deze aanvraag is ontvangen nadat op 6 november 2003 een aangetekende bouwstop is verzonden aan de eigenaren van het perceel. In deze brief is verzocht om binnen drie weken na dagtekening een bouwaanvraag in te dienen. Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Boarnsterhim" welke is goedgekeurd op 16 oktober 1998. Aan het perceel is de bestemming "wonen" (artikel 6) toegekend. In de voorschriften is bepaald dat de woning een maximale oppervlakte mag hebben van 120 m2. Aan- en uitbouwen dienen te worden meegerekend in de oppervlakte van de woning of in de opper vlakte van bijgebouwen. Totaal mag per woning 50 m2 aan (aan-, uit- en) bijgebouwen worden gebouwd in één bouwlaag met een maximale bouwhoogte van 6 meter. Het bouwplan voorziet in een bijgebouw met een oppervlakte van 88,1 m2 met twee bouwlagen en een goothoogte van 3,1 meter en een bouwhoogte van 6 meter. Het bouwplan is wegens overschrijding van de maximum oppervlakte van 50 m2 voor bijgebou wen in strijd met het geldende bestemmingsplan. Ter plaatse geldt een voorbereidingsbesluit. Daarom dient ook getoetst te worden aan het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Hierin is aan het perceel tevens de bestemming "wonen" (artikel 6) toegekend. Voor bijgebouwen is vervolgens bepaald dat de goothoogte maximaal 3 meter mag bedragen en dat de bouwhoogte maximaal 5 meter mag bedragen. Tevens is bepaald dat de gezamenlijke oppervlakte van aan-, uit- en bijgebouwen per woning maximaal 50 m2 mag bedragen, dan wel ten hoogste de bestaande oppervlakte indien dit meer is. Het bouwplan is tevens in strijd met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, namelijk ten aanzien van de maximum goot- en bouwhoogte. 08. rojw406 bouwplan legaliseren bijgebouw Wyldlan 1 Grou/rowj/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 26