Kanttekeningen: Niet van toepassing Financiën: Niet van toepassing Uitvoering: Niet van toepassing Communicatie: Er heeft overleg milieu en bouw- en woningtoezicht plaatsgevonden. Het bouwplan zal gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Publicatie vindt plaats in op'e Hichte. Wanneer geen zienswijzen worden ingediend, zal een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Fryslân worden aangevraagd. Raadscommissie(s) De voorzitter van de commissie heeft geconcludeerd dat het voorstel een A-stuk is. Bijlagen: Niet van toepassing Ter inzage: - bouwaanvraag en bouwtekening - relevante bestemmingsplanvoorschriften en kaart - principebesluit 16 januari 2002 Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 6 juli 2004. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de vice-voorzitter. (M. Frensel) (j. Roorda) Kopie aan: ro(rm). Pagina 2 12. rorm411 aanvraag bouwvergunning Learewei 16 te Jirnsum/rowj/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 40