Het lijkt de VVD beter om een golfbaan op de Bird te realiseren. "De Grijze Golf zou wel een meer rendement kunnen opleveren dan "fugeltjeslan en sompe. Ook zouden er meer recreatieve voorzieningen gemaakt kunnen worden die allemaal een gezond recreatief verkeersaantrekkende werking moet bewerkstelligen. Een ander punt wat eindeloos schijnt te duren is de Butlanswei De VVD vindt dat wij deze weg gelijk open moeten stellen voor personenverkeer: geen dure onderzoeken meer daar wacht niemand op en zonde van het geld. De VVD wil middels een motie deze weg openstellen. De Alde Feanen ligt voor een belangrijk deel in onze gemeente. Nu er voor dit gebied in het ka der van Nationaal Park een inrichtingplan moet komen wil de VVD wel eens weten wat wij als Boarnsterhim hier mee doen. Er zijn kansen en bedreigingen maar als wij als gemeente stil af wachten zijn we straks te laat. Volgens onze info heeft het college een wethouder van de buur gemeente "gemachtigd" voor ons de zaak waar te nemen. Volgens onze informatie heeft er geen overleg plaatsgvonden over de inpraak procedure met die partij geweest De VVD vindt dit een slechte zaak; als het gaat om recreatieve belangen moeten wij zeer allert zijn anders verliezen we hier recreatieve werkgelegenheid .Wij willen graag van het college weten hoe zij de belangen van Boarnsterhim in dit gebied zal behartigen. Het gebied beslaat niet allen de Alde Feanen maar ook de Bird, Wijde Ee en Pikmeer. Woningbouw: wij mogen 222 extra woningen bouwen Maar die moeten wel in 2007 Gereed zijn. Hoe gaan wij dat doen? "Op onconventionele wijze" zoals de burgemeester in de commissie sprak De VVD wou op voorhand een aanjaagteam instellen maar dat zou niet nodig zijn. Graag vernemen wij van uw college hoe u denkt dit concreet te kunnen realiseren.? Structuurvisie Grou waarom moest PB dit in 2002 afronden en liet behandeling door uw college zolang op zich wachten. Over een aantal essentiele zaken blijft college en PB verschillen Kan communicatie ook hier niet beter. Grou Noord ziet de VVD net als PB liever een woonfunctie krij gen dan een recreatieve temeer we daar veel grond braak hebben liggen en er op korte termijn iets mee moet gebeuren Ten aanzien van het grondbedrijf kunnen misschien, net als Leeuwarden in Zuiderburen deed, aannemers vragen met plannen en offertes te komen, binnen een aantal door de gemeente op te stellen kaders, en op die manier de beste aanbieding met de meest gunstige financiële bijdrage voor ons grondbedrijf te kiezen. Dat levert werk, en inkomsten zoals leges en OGB op Bovendien hoeven we niet alle werk zelf door dure stedebouwkundige buro's te laten doen en is er enige haast meegemoeid t.a.v. de 222 extra woningen. De staande Mast route: de provincie heeft haar reserve SMR in de jaarrekening 2003 laten vrij vallen. De VVD vraagt al geruime tijd over de financiële stand van zaken maar krijgt niet echt een helder beeld door uw college voorgeschoteld. Kunnen wij onze extra bijdrage terugverdienen uit de plannen van Wergea West en hoe komt het met toekomstige beheerskosten van de SMR? Zoals gezegd vind de VVD dat wij als gemeente beter met plannen van derden moeten omgaan. Mogelijke win-win situaties benutten met o.a. co-financiering van provincie en deelnemers en an dere subsidiemogelijkheden onderzoeken. Recreatieve projekten en bijbehorende werkgelegenheid moeten onze regionale economie verster ken. De lijst met bezuinigingspunten is door de VVD bijna intakt gelaten de noodzaak voor bezuini gingen is door alle partijen onderstreept .We zijn met zijn allen hier verscheiden avonden zoet mee geweest. Dat het stilzwijgen van onze partij tijdens een van de laatste commissievergadering door 2 partijen als onbetrouwbaar genoemd werd heeft ons verbaasd .Wij staan voor de bezuini gingen en gaan niet een flink deel van de bezuinigingen ter elfde ure weer ongedaan maken. Dat vinden wij onbetrouwbaar.We moeten met zijn allen door de zure appel heen bijten. Dorpswachten akkoord met 2,5 fte. de Bird 1 ton. o.i. niet reeel Sport 20.000 mits geen kwaliteitsverlies velden Dekking nieuw beleid. Pagina 7 04. Ferslach 14-06-2004/absh/7

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 9