BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 30 maart 2006. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 11 april 2006 om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, P. Schadd-de Boer. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1. lepening. 2- Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4- 't fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 14 maart, 16 maart en 21 maart 2006. 5. Ynkommen stikken. 6- B Foarstel oangeande de Nota reserves en foarsjenningen B Foarstel ta it oanpassen fan de "Verordening op de raadscommissies" 8- A Foarstel om it beswierskrift fan de hear W.A. van Kammen tsjin de wegering fan frijstelling oangeande de bou-oanfraach foar it pleatsen fan in rekreaasje- wente op it perseel Pean (nést nr 5) ûnbegrûne te ferklearjen 9. A Foarstel om it mienskiplike beswierskrift tsjin it tariedingsbeslút foar Beet- sterdyk 4 te Aldeboarn ûnbegrûne te ferklearjen 10. A Foarstel om in kredyt beskikber te stellen foar de útwreiding fan skoalge- bouwen yn Akkrum en Grou 01 Utnoeging en agenda/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2006 | | pagina 1