Side 2 3. MIENINGSFOARMJEND 3.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 3.7 oantemei 3.10 3.2 Foarstel om in tariedingsbeslút op grûn fan artikel 21 WRO te nimmen foar de folgjende gebieten: lokaasje Leechein 12 te Akkrum lokaasje Rabobank e.o. Buorren 3 te Akkrum 3.3 Foarstel om in tariedingsbeslút op grûn fan artikel 21 WRO te nimmen foar it folgjende gebiet: perseel op de hoek De Koffe/Oostergoostraat te Grou 3.4 Foarstel om in tariedingsbeslút op grdn fan artikel 21 WRO te nimmen foar it folgjende gebiet: Ulbe Twijnstrawei te Akkrum (Tusken de Marren/de Drijfveer) 3.5 Foarstel om in tariedingsbeslút op grûn fan artikel 21 WRO te nimmen foar it folgjende gebiet: lokaasje earder Griene Krúsgebou, e.o. Prinses Wilhelminastraat te Grou 3.6 Foarstel om in tariedingsbeslút op grûn fan artikel 21 WRO te nimmen foar it folgjende gebiet: kom fan Grou 3.7 Foarstel om it bestimmingsplan Spikerboor te Akkrum fêst te stellen 3.8 Foarstel oangeande it finansierjen fan de toplaachrenovaasje en it ferskowen fan atletykbaan/keatsfjild te Grou 3.9 Foarstel oer it ûndersyk doelmjittigens en doeltreffendheid begraven/ûnderhâld begraaf- plakken 3.10 Foarstel om it ûnderhâldsplan begraafplakken fêst te stellen 4. BESLUTFOARMJEND 4.1 Gelegenheid foar boargers om yn te sprekken oer de wurklistpunten 4.2 oantemei 4.5 4.2 B Foarstel om de Jierrekken 2006 fêst te stellen 4.3 A Foarstel om meiwurking te ferlienen oan it frijstellingsfersyk/bou-oanfraach foar it oprjochtsjen fan in lânwinkel, boerengolf en edukaasje plan "De Wartenster" op it perseel Midsbuorren 7 te Warten 4.4 Foarstel oangeande de rapportaazje Ynvestearingen GRP oantemei 2006 4.5 Foarstel om in eksploitaasjebydrage beskikber te stellen foar swimbad en sporthal De Twine 4.6 Gelegenheid om fragen te stellen foar riedsleden 4.7 Slute Oanmelding foar it sprekrjocht fan boargers uterlik oant 26 juny om 12.00 oere by de griffy tillefoannûmer 0566 629383/207. De riedsgearkomste wurdt útstjoerd troch de Boarnsterstim, Ether 105.6 Mhz.FM, kabel 96.1 Mhz-FM. 1 01 Utnopqmo en v/urkhst 26062007/'jbcJh/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 2