Uit diverse verkenningen blijkt dat de weg aangelegd moet worden tussen de bibliotheek/OSG en de atletiekbaan/ijsbaan. Om de weg aan te kunnen leggen moet de atletiekbaan/kaatsveld 8 me ter verlegd worden. Door het verschuiven van de atletiekbaan/kaatsveld moeten de verspring- voorziening en de hoogspringvoorziening verplaatst worden. De kosten van het verschuiven van de atletiekbaan/kaatsveld bedragen 38.750,- en waren niet voorzien in de investeringskosten van sportpark Meinga. Wij stellen daarom voor deze kosten ten laste te brengen van de post "Onvoorzien, incidenteel". De hoogspringvoorziening voldoet op geen enkele wijze aan de normen van deze tijd. Wij hebben de atletiekvereniging Atleta bereid gevonden nu te investeren in een nieuwe hoogspringvoorzie ning. De investering bedraagt circa 15.000,- en was niet voorzien door Atleta. Atleta heeft daarom de gemeente verzocht om een waarderingssubsidie toe te kennen. Wij waarderen de co öperatieve opstelling van Atleta en willen graag een waarderingssubsidie toekennen van 2.000,- en dit bedrag ten laste te brengen van de post "Onvoorzien, incidenteel". Argumenten: 1.1 Uit logistieke overwegingen start de renovatie van de atletiekbaan/kaatsveld op 4 juni 2007. 2.1 Door nu de atletiekbaan/kaatsveld te verschuiven ontstaat ruimte om een verbindingsweg aan te kunnen leggen tussen de Tjallinga en de Burstumerdyk. Indien nu geen rekening wordt ge houden met de toekomstige verbindingsweg zal bij een toekomstige verschuiving de huidige in vestering in de renovatie voor een groot deel overgedaan moeten worden. 3.1 Een adequate hoogspringvoorziening is duur en het gegeven dat Atleta bereid is te investeren in een voorziening op het moment dat het de gemeente past, verdient aanmoediging. Hier is sprake van een win-win situatie. Kanttekeningen: Het aanleggen van een verbindingsweg tussen de Tjallinga en de Burstumerdyk gaat ten koste van de entree en parkeervoorziening van de ijsbaan en atletiekbaan/kaatsveld. Bij de verdere planvorming dient rekening gehouden te worden met dit gegeven. Er is overleg gevoerd met: Atletiekvereniging Atleta, stichting sportcentrum Grou, SHP en de projectleiding brede school. Financiën: De renovatie van de atletiekbaan/kaatsveld wordt betaald uit de opbrengsten van locatie Nesser- dyk. Indien de ontwikkeling van sportpark Nesserdyk niet door zou gaan, betaalt de gemeente de renovatie uit het door de gemeenteraad op 19 september 2006 beschikbaar gestelde krediet. De kosten van het verschuiven van de atletiekbaan/kaatsveld wordt ten laste gebracht van de post "Onvoorzien, incidenteel". Ook de waarderingssubsidie van 2.000,- voor Atleta wordt ten laste gebracht van de post "Onvoorzien, incidenteel". Uitvoering: Op 4 juni 2007 is een start gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden. Pagina 2 3 08 r.u'lsvour.fel itlet^'i-bn.in/boprrh/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 52