3. Onderhoudsniveau 3.1 Beleidskader Het bestaand beleid is dat het onderhoudsniveau van het gras en de beplanting van hoge kwaliteit moet zijn. Daarnaast moeten de paden onkruidvrij en goed beloopbaar zijn. Het is niet wettelijk verplicht om een hoge kwaliteit van het onderhoudsniveau aan te houden. We hebben wel te maken met wettelijke aansprakelijkheid. Als iets of iemand schade ondervindt op de begraafplaats als gevolg van achterstallig onderhoud is de gemeente hiervoor wel aansprakelijk. Het onderhoud van de begraafplaatsen zou zich ook alleen kunnen richten op het uitsluiten van de wettelijke aansprakelijkheid bij schade. In deze situatie zou het onderhoudsniveau van het gras en de beplanting van lage kwaliteit kunnen zijn, mits de technische staat hiervan goed is. 3.2 Bestaande situatie De huidige situatie en de kwaliteit van het onderhoud van de begraafplaatsen is geïnventariseerd. Zie hiervoor paragraaf 4.1 t/m 4.11 van het onderhoudsplan begraafplaatsen. Hieruit blijkt dat van verschillende onderdelen het kwaliteitsniveau van het onderhoud onder de maat is. Dit is het gevolg van achterstallig onderhoud en de aanwezigheid van onderhoudsintensieve constructies. Het achterstallig onderhoud vloeit voort uit het achterwege laten van onderhoudsmaatregelen, omdat er te weinig budget is voor het regulier onderhoud. Het gaat in dit geval om de onderhoudswerkzaamheden die periodiek uitgevoerd moeten worden. Dit is hoofdzakelijk het baggeren van de watergangen en het onderhoud aan de beplanting. Doordat er een achterstand is met het baggeren is de waterdiepte van de watergangen rond de begraafplaatsen onvoldoende voor een goede doorstroming en een gezond waterleven. De watergang rond de begraafplaats in Akkrum vormt hierop een uitzondering omdat deze in 2005 is gebaggerd. De achterstand in het onderhoud van de beplanting betreft vooral snoeiachterstand en achterstand in de verjonging van versleten beplanting. Dit geeft onveilige situaties zoals takbreuk en een rommelig beeld van de beplanting. Bij het onkruidvrij houden van de paden wordt veel chemische bestrijdingsmiddelen toegepast. Dit is in strijd met het provinciaal beleid om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terug te dringen (provinciaal milieubeleidplan). De staat van de grafmonumenten geven op sommige begraafplaatsen een rommelig beeld. Dit wordt veroorzaakt door een groot aantal scheefgezakte en gebroken grafmonumenten. Op de begraafplaats bij de NH-kerk van Aldeboarn is op dit moment veel doorloop waarbij regelmatig rommel wordt achtergelaten. Het beeld van het gazon, het niveau van onkruidbestrijding in de plantvakken en op de paden en het onderhoud van de meeste hagen is van goede kwaliteit. Dit zorgt ervoor dat ondanks alle onvolkomenheden het algemeen beeld van de meeste begraafplaatsen goed is. 3.3 Voorstel We stellen voor om de beleidslijn om de kwaliteit van het onderhoud op een hoog niveau te hebben, aan te houden. Als men zou besluiten om het achterstallig onderhoud niet weg te werken en het regulier onderhoud te versoberen, zal dit veel weerstand oproepen 6

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 61