55.180 44.672 excl. BTW (bedrag aan BTW is 8.488) 136.716 excl. BTW (bedrag aan BTW is 25.976) 136.716 excl. BTW (bedrag aan BTW is 25.976) 136.716 excl. BTW (bedrag aan BTW is 25.976) 510.000 excl. BTW dekking bijdrage eigenaren subsidie SGB bijdrage provincie bijdrage Wetterskip Fr. bijdrage gemeente Totale dekking: De BTW op dit project is compensabel. Indien op grond van de subsidieregelingen de gecompen seerde BTW als subsidiabele kosten wordt aangemerkt, dan valt dit deel van de subsidie vrij ten gunste van de algemene dienst ter compensatie van de negatieve effecten van het BTW- compensatiefonds. Op dit moment is nog niet duidelijk of de BTW op de bijdrage van de provincie ook subsidiabel is. Uitvoering: Niet van toepassing. Communicatie: Niet van toepassing. Bijlagen: Overzicht Rioleringskredieten t/m 2006 Collegevoorstel "aanleg riolering Alde Feanen" (bijlagen bij het collegevoorstel vertrouwelijk ter inzage) Ter inzage: Overzicht Rioleringskredieten t/m 2006 Collegevoorstel "aanleg riolering Alde Feanen" (bijlagen bij het collegevoorstel vertrouwelijk ter inzage) Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 26 juni 2007. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, drs. M. Frensel mr. P. Schadd-de Boer Kopie aan: nw(fw) Pagina 6

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 87