BOARNSTERHIM gemeente VERHUURTARIEVEN 2013 Betrekking hebbende op water, oever en grond behorende bij en/of in gebruik genomen door woon schepen en/of woonarken met een permanente woonbestemming overwegende dat de raad bij besluit van 18 januari 1994 tarieven heeft vastgesteld voor de verhuur van water, oever en grond in eigendom van de gemeente voor het gebruik door woonschepen met een permanente woonbestemming; overwegende dat de raad bij besluit van 29 november 2012, genoemde tarieven heeft aangepast en daarbij heeft besloten de tarieven eveneens voor 2013 te verhogen; Gelet op het besluit van het college van 11 december 2012, nr. 7, kenmerk BPRR 1212. Met ingang van 1 januari 2013, gelden de onderstaande tarieven voor de verhuur van grond in ei gendom van de gemeente, behorende bij of grenzende aan een ligplaats voor woonarken en/of woonschepen met een permanente woonbestemming, en die door een eigenaar en/of bewoner daarbij in gebruik is genomen: A. Een tarief van 5,60 per m2 per jaar, voor zover de grond in eigendom, onderhoud en/of be heer is bij de gemeente, en/of aan een oever is gelegen in eigendom, onderhoud en/of in beheer is van de gemeente zonder dat door de gemeente ten behoeve van dat woonschip van gemeente (nuts)voorzieningen zijn getroffen. B. Een tarief van 6,00 per m2 per jaar, voor zover de grond in eigendom, onderhoud en/of be heer is bij de gemeente en/of aan een oever is gelegen in eigendom, onderhoud en/of in beheer is van de gemeente en waarbij door de gemeente ten behoeve van dat woonschip van gemeen tewege (nuts)voorzieningen zijn getroffen. Met ingang van 1 januari 2013, gelden de onderstaande tarieven voor de verhuur van water en/of oever, in eigendom van de gemeente, behorende bij of grenzende aan een ligplaats voor woonarken en/of woonschepen met een permanente woonbestemming, en die door een eigenaar en/of bewo ner daarbij in gebruik is genomen: A. Een tarief van 6,00 per m2 per jaar, voor zover het water en/of oever in eigendom, onder houd en/of beheer is bij de gemeente. 3. Het gestelde in lid 2 is niet van toepassing indien en voor zover voor het gebruik van het water en/of oever als bedoeld in lid 2, aan de gemeente een vergoeding wordt betaald op basis van een door de gemeente ingestelde precarioverordening. Besluit: 1. 2 BPRR 121 2 4 02 memo verhhurtarieven 2013 04 12 2012.doc 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2012 | | pagina 69