BOARNSTERHIM gemeente W MEMO Aan De raad van de gemeente Boarnsterhim Van burgemeester wethouders Betreft Stand van zaken beëindiging gemeenschappelijke regelingen i.v.m. de herindeling Datum 18 september 2013 Beh. ambt. M. Gelissen De gemeente Boarnsterhim neemt deel aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. De herindeling van de gemeente Boarnsterhim heeft gevolgen voor al deze gemeenschappelijke regelingen. Middels deze memo wil len wij uw raad informeren over de stand van zaken bij de afwikkeling van onze deelname aan de gemeen schappelijke regelingen. Uitgangspunt bij de afwikkeling van de deelname van de gemeente Boarnsterhim aan de gemeenschappelijke regelingen is artikel 41 van de Wet algemene regels herindeling (hierna: de Wet Arhi). Artikel 41 van de Wet Arhi luidt: 1. Gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door gemeenten welker gebied in zijn geheel tot een en dezelfde gemeente komt te behoren, vervallen met ingang van de datum van herin deling. Het bestuur van die gemeente treft in verband hiermede de nodige voorzieningen. 2. In een herindelingsregeling kan het bepaalde in het eerste lid van overeenkomstige toepassing worden verklaard ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door gemeenten welker gebied grotendeels tot een en dezelfde gemeente komt te behoren. 3. De overige gemeenschappelijke regelingen waaraan bij een wijziging van de gemeentelijke indeling be trokken gemeenten deelnemen, blijven ongewijzigd van kracht, met dien verstande dat de betrokken her indelingsregeling de gemeente of gemeenten aanwijst die, zolang nog geen uitvoering is gegeven aan het vierde of vijfde lid van dit artikel, voor de toepassing van de regeling in de plaats treedt onderscheidenlijk treden van op te heffen gemeenten. 4. De deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in het derde lid treffen, voor zoveel no dig, binnen zes maanden na de datum van herindeling met toepassing van de Wet gemeenschappelijke re gelingen de uit de gewijzigde gemeentelijke indeling voortvloeiende voorzieningen. Zij kunnen daarbij af wijken van de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot wijziging en opheffing van de regeling en het toe- en uittreden van deelnemers. De in de eerste volzin genoemde termijn kan door gedeputeerde staten van de betrokken provincie of, zo de regeling uitsluitend tussen burgemeesters is aangegaan, door de commissaris van de Koning in die provincie met ten hoogste zes maanden worden verlengd. 5. Indien de voorzieningen, bedoeld in het vierde lid, niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn getrof fen, kan dit geschieden door gedeputeerde staten of, zo de regeling uitsluitend tussen burgemeesters is aangegaan, door de commissaris van de Koning. 6. De leden van bij gemeenschappelijke regeling ingestelde organen, aangewezen door de vóór de datum van herindeling bevoegde gemeentebesturen, blijven in deze organen zitting hebben totdat de na de datum van herindeling bevoegde gemeentebesturen, zo nodig met afwijking van hetgeen in de gemeenschappe lijke regeling ten aanzien van de zittingsduur is bepaald, in de aanwijzing hebben voorzien. 7. De voorgaande leden zijn niet van toepassing ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen die van kracht zijn voor een gebied waarvan de omvang bij of krachtens wet dan wel bij koninklijk besluit is vast gesteld.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 10