BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: meningsvormend Raadsvergadering: 15 oktober 2013 Agendapunt: 3.3 Portefeuillehouder: wethouder M. Scheweer Behandelend ambtenaar: mw. J. Wiersma Onderwerp: Actualisatie Detailhandelsstructuurvisie Grou Programma: Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkelingen Product: Structuurvisies en bestemmingsplannen Voorstel: 1. Actualiseer de distributieve ruimte opgenomen in de Detailhandelsstructuurvisie Grou 2010 door het rapport "Actualisatie distributieve ruimte Grou-Centrum" vast te stellen en aan de Detailhandels structuurvisie toe voegen. Inleiding De Detailhandelsstructuurvisie (verder: DHS) is in 2010 vastgesteld. In de DHS zijn keuzes gemaakt op basis van een aantal scenario's voor de ontwikkeling van de detailhandelsstructuur van Grou. In de visie wordt inge zet op het versterken van het aanbod van winkels en horeca in het centrum. Gekozen is voor het scenario van handhaving van een compleet (historisch) centrum, beperken van de detailhandel aan de Stationsweg tot de huidige situatie en het toelaten van perifere detailhandel op enkele specifiek aangewezen bedrijfsterreinen met een branchering conform het Streekplan. In de Detailhandelsstructuurvisie Grou uit 2010 is - mede gebaseerd op het Koopstromenonderzoek 2007 - ruimte opgenomen voor ontwikkelingen in de detailhandelssector. In totaal is er naar schatting ruimte voor een uitbreiding van het winkelvloeroppervlak met circa 1.800 m2 non-food en circa 500 m2 food. Een van de belangrijkste keuzes gemaakt in de DHS is het verlengen van het Kernwinkelgebied richting de Volma- weg/Hellingshaven en de Meersweg om voor het eerst een verbinding tussen het Waterfront en het winkelge bied te leggen. In de DHS is er voor gekozen de centrumstructuur op te rekken richting de Minne Finne zodat voor het eerst een functionele relatie met het Pikmeer ontstaat. Op 18 september 2012 heeft de gemeenteraad een ontwikkeling op de Minne Finne realistisch geacht en - in principe en onder voorwaarden - ingestemd met het masterplan, opgesteld door de commissie Keur. Na in stemming met het masterplan hebben zich echter een aantal ontwikkelingen voorgedaan. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Provincie Fryslan hebben zich kritisch uitgelaten over de planvorming. Daarnaast heeft de supermarkt aan de Gedempte Haven aangegeven af te zien van verplaatsing naar de Minne Finne en een verzoek bij de gemeente ingediend voor verplaatsing naar de Parkstraat (voormalige PTT loca tie). Na vaststelling van de DHS in 2010 hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die effecten hebben op de distributieve ruimte in Grou zoals de komst van de HEMA en de uitbreiding van de Jumbo. Ook de economi sche crisis, landelijke trends en ontwikkelingen in de detailhandelsbranche hebben invloed op de destijds op genomen ruimte en daarmee op de planvorming van de Minne Finne. Tegen die achtergrond is de vraag gerezen in welke mate een uitbreiding van detailhandel op de Minne Finne nog steeds verantwoord is. De DHS werd in januari 2010 vastgesteld en bevat daarmee niet de meest actuele informatie inzake de distributieve ruimte. Gezien de economische situatie, landelijk trends en ontwikkelingen en ontwikkelingen in Grou zelf, heeft het college van Burgemeester en wethouders besloten deskundig advies in te winnen over de huidige ontwikkelingsruimte in Grou. 3 03 Rv actualisatie Detailhandelsstructuurvisie Grou.doc/bpjw 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 17