Kanttekeningen 1. De wenselijke relatie tussen het Waterfront en het winkelgebied van de Hoofdstraat dient op een andere wijze tot stand gebracht te worden om er voor te zorgen dat het centrum van Grou niet meer met de rug naar het water is gekeerd. De keuze in de DHS om de centrumstructuur te verlengen naar de Minne Finne is ingegeven door de wens om de verbinding tussen winkets en Waterfront tot stand te brengen. Deze wens - het geleiden van toeristen, pas santen en inwoners langs het water naar het winkelgebied - is nog steeds aanwezig. In het Ruimtelijk Horeca- beleid Grou (2011) is verwoord dat de wandelpromenade vanaf de Blikpöle tot aan het Theehuis - het "houten lint" door Grou, de "rode loper" naar het centrum zou kunnen worden. De wandelpromenade is uitgevoerd als steiger. Bewoners en bezoekers van Grou kunnen zo, wandelend boven het water, zowel het meer als de be bouwing van Oosterveld bewonderen. De keuze van het materiaal geeft deze wandeling extra sfeer mee, door de uitstraling en door de klank. In de laatste fase van het Waterfront wordt ingezet om de wandelpromenade af te maken langs het terras van het Theehuis tot aan de Grouwster Watersport. De gemeenteraad heeft hier voor in juni 2013 krediet beschikbaar gesteld. Bij de herinrichting van de Hoofdstraat (2009) is het idee ont staan om de wandelpromenade verder langs de Doorbraak (visueel) door te laten lopen. Dit laatste stuk van de "rode loper" is op dit moment een denkbeeld. Na daadwerkelijke realisatie worden bezoekers en bewoners daadwerkelijk het centrum ingeleid en is de gewenste relatie van het Waterfront met het winkelgebied een feit. 2. De plannen voor de Volmaweg en de Hellingshaven bieden naast detailhandel ook andere invullings mogelijkheden. De keuze om de huidige centrumstructuur van Grou te behouden, heeft mogelijk invloed op de invulling van de commerciële ruimtes in de plannen voor de Hellingshaven en Volmaweg door het wegvallen van een moge lijk versterkende werking. De keuze om in deze plannen ook detailhandel (in de plint) aan te bieden was al gemaakt voor vaststelling van de DHS en staat daarmee los van de destijds gemaakte keuze om de centrum structuur uit te breiden naar de Minne Finne. Er is overleg gevoerd met De Business Club Grou, Plaatselijk belang Grou, initiatiefnemer Minne Finne, Kamer van Koophandel, Hoofd bedrijfschap Detailhandel, gemeente Leeuwarden. Wettelijke/contractuele verplichting Niet van toepassing. Financiële consequenties Niet van toepassing. ARHI Niet van toepassing. Uitvoering Na vaststelling vindt publicatie plaats in Op 'e Hichte. Communicatie Zie uitvoering. Bijlagen Eindrapport "Actualisatie distributieve ruimte Grou-Centrum" Ter inzage Eindrapport "Actualisatie distributieve ruimte Grou-Centrum" Collegebesluit 30 juli 2013 Collegebesluit 21 mei 2013 Advies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 11 april 2013 Advies provincie Fryslan 14 mei 2013 3/4 Pagina 3 3 03 Rv actualisatie Detailhandelsstructuurvisie Grou.doc/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 19