3. Trends en ontwikkelingen De dynamiek in de detailhandel is altijd al groot geweest. Er zijn diverse trends en ontwikkelingen die de toekomst van de detailhandel mee zullen gaan bepalen. In dit hoofdstuk schetsen wij enkele trends en ontwikkelingen die voor de ontwikkeling van de detailhandel in de gemeente Boarnsterhim van belang zijn. Gezinsverdunning Het aantal huishoudens is de afgelopen decennia in Noord Nederland nog fors gestegen. Dit valt vooral te verklaren vanuit de gezinsverdunning die is opgetreden. In Nederland telde een huishouden in 1975 nog 2,95 personen; in 2010 was dit gedaald naar 2,22. Hoewel de daling nu minder snel gaat, is de gezinsverdunning nog niet tot staan gebracht. In de provincie Fryslan bedroeg de gemiddelde huishoudgrootte 2,27 (cijfers 2010). In 2012 lag de gemiddelde huishoudgrootte in Boarnsterhim op 2.3. Over het algemeen ligt in de plattelandsdorpen de huishoudgrootte hoger. Geconcludeerd kan worden dat om hetzelfde aantal inwoners (dus consumenten) in een kern te behouden het nodig is om woningen te blijven bouwen. Stagnatie of stilstand van woningbouw kan daardoor sneller leiden tot een afname van het inwonertal. Vergrijzing Op dit moment is de grijze druk in Nederland ongeveer 26%.Dat wil zeggen: tegenover elke honderd potentiële arbeidskrachten (20-64-jarigen) staan 26 personen van 65 jaar of ouder. Vijftig jaar geleden waren dit er nog 14. In 2020 is de grijze druk naar verwachting toegenomen tot 30%. Daarna loopt hij zelfs nog verder op. In de tweede helft van deze eeuw zal de grijze druk 40% bedragen. Bijna tweemaal zoveel als nu. De vergrijzing die al is ingezet is dus structureel. In Boarnsterhim ligt de grijze druk op al op 30% (CBS 2013). Ontgroening Waar het aandeel ouderen toeneemt, daalt het aandeel van de werkzame bevolking en van de kinderen/jongeren. Dit laatste wordt ontgroening genoemd. Rond 2025 zal het aandeel 65-ers in Nederland het aandeel jongeren gaan inhalen. Ontgroening kan een behoorlijk effect hebben op de voorzieningen. Het is niet ondenkbeeldig, dat juist op het platteland het effect van ontgroening merkbaar zal zijn; de jongeren trekken naar de grotere dorpen en steden. Daar zijn de voorzieningen voor hen volop aanwezig. Broekhuis Rijs Advisering 11

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 31