BOARNSTERHIM gemeente BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL Status: meningsvormend Raadsvergadering: 15 oktober 2013 Agendapunt: 3.4 Eerdere behandeling: Portefeuillehouder: wethouder M. Scheweer Behandelend ambtenaar: mw. T.C. Buma Onderwerp: Vaststelling Bestemmingsplan Midsbuorren 36 te Warten Programma: Volkshuisvesting en Ruimtelijke ontwikkelingen Product: Structuurvisie en bestemmingsplannen Voorstel: 1. Stem in met het bestemmingsplan "Midsbuorren 36 te Warten" en stel het bestemmingsplan met IMRO-codering "NL.IMR0.0055.BPMidsbuorren36-VA01vast. Inleiding Het perceel Midsbuorren 36 te Warten ligt binnen de kern van Warten. Bij de actualiseringsronde van de be stemmingsplannen van de gehele gemeente, is ervoor gekozen om een aantal kleine kernen, waaronder War ten, onder te brengen in één bestemmingsplan, "Lytse Doarpen". Eerder was in het kader van de herziening van het bestemmingsplan Warten in 2004/2005 het idee om het be drijventerrein aan de Midsbuorren uit te breiden naar het westen toe en het perceel Midsbuorren 36 dan ook de bedrijfsbestemming te geven. Uiteindelijk was er geen vraag naar meer bedrijventerrein en ging de pro vincie niet akkoord met een uitbreiding van het bedrijventerrein, zodat de situatie van Midsbuorren 36 nog steeds niet opgelost was. Genoemd bestemmingsplan uit 2004/2005 heeft ook niet de volledige procedure doorlopen en is dan ook niet vastgesteld. De insteek in Lytse Doarpen was om het perceel Midsbuorren 36 de bestemming "Wonen" te geven, conform het huidige, feitelijke gebruik. Het perceel ligt binnen de geluidszone van het bedrijventerrein aan de Mids- buorrren, maar buiten het industrieterrein. Hierdoor mag de geluidsbelasting vanwege industrielawaai op de gevel van de woning aan de Midsbuorren 36 maximaal 50dB(A) zijn. In het kader van het bestemmingsplan "Lytse Doarpen" moest een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd. Dit is in 2006 gebeurd. Hieruit bleek dat de geluidsbelasting vanwege industrielawaai op de gevel, boven de voorkeursgrenswaarde lag. Dit betekende dat het perceel Midsbuorren 36 niet zonder meer als "Wonen" bestemd kon worden. Om het probleem op te lossen waren een tweetal oplossingen mogelijk: Het nemen van bron- en overdrachtsmaatregelen of het ver lenen van een ontheffing voor een hogere geluidswaarde op de gevel. Aangezien voor het maken van een af weging tussen de opties extra tijd nodig was en dit vertragend zou werken voor het bestemmingsplan "Lytse Doarpen" waarin de actualisatie van 8 dorpen werd geregeld, is in 2009 besloten om het perceel Midsbuorren 36 niet mee te nemen in dit bestemmingsplan. Voor het perceel Midsbuorren 36 te Warten zou dan een apart bestemmingsplan worden opgesteld waarin het geluidsaspect op de juiste wijze zou worden meegenomen. Op 24 juli 2012 heeft het college besloten om de procedure voor het bestemmingsplan en het vaststellen van een hogere waarde te starten. Nu ligt dan het voorontwerp-bestemmingsplan Midsbuorren 36 Warten voor. Het is een bestemmingsplan voor de actualisatie van het perceel Midsbuorren 36. Dit houdt in dat de feitelij ke, actuele situatie wordt inbestemd. Nieuwe ontwikkelingen worden niet meegenomen. Voor het perceel Midsbuorren 36 geldt dat het huidige gebruik van het perceel Midsbuorren 36 dat van bur gerwoning is. Dit gebruik is strijdig met het nu nog vigerende bestemmingsplan "Uitbreidingsplan in hoofdzaak gemeente Idaarderadeel" uit 1966 waarin het perceel de bestemming "Agrarisch gebied Q". Het gebruik als burgerwoning valt nu dan ook onder het overgangsrecht. Er is in 1983 een vergunning verleend voor het samenvoegen van 2 woningen tot 1. Het huidige woonhuis was aanvankelijk namelijk een 2-onder-1- kap woning; Midsbuorren 34 en 36. Na samenvoeging werd het adres Midsbuorren 36. Deze wijziging kon bin nen het overgangsrecht worden gerealiseerd, aangezien het gebruik en de bebouwing niet werden uitgebreid. Nu het gebruik van burgerwoning al meer dan 25 jaar voortduurt, is er geen mogelijkheid meer om alsnog tot handhaving tegen de woonfunctie over te gaan. Nog afgezien van of dat wenselijk zou zijn. 3 04 rv Vaststelling Midsbuorren 36 Warten.doe/bptb 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 45