Pagina 3 2. Een planschadeovereenkomst wordt tijdens de loop van de procedure tussen Sisa Kinderopvang BV en de gemeente Boarnsterhim gesloten. 3. Indien er zienswijzen worden ingediend is het college bevoegd om het besluit te nemen. Het college zal de zienswijzen terstond aan de raad opsturen indien er zienswijzen tegen de ontwerpverkla- ring van geen bedenkingen worden ingediend. De raad zal vervolgens besluiten of en in welke vorm de defini tieve verklaring wordt afgegeven. Het college kan in dat geval niet eerder een besluit op de aanvraag omge vingsvergunning nemen dan nadat de raad de definitieve verklaring heeft afgegeven. Er is overleg gevoerd met Afdeling PuZa, BOP, gemeente Leeuwarden Wettelijke/contractuele verplichting Ingevolge artikel 2.10, lid 2 Wabo dient een aanvraag omgevingsvergunning welke in strijd is met bestem mingsplan te worden gezien als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub c, dus als een verzoek om middels een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Financiële consequenties Niet van toepassing door dit besluit. Dit besluit maakt planologische medewerking aan het vestigen van een buitenschoolse kinderopvang mogelijk ARHI n.v.t. Uitvoering De procedure wordt door de afdeling PuZa doorlopen met ondersteuning van de afdeling BOP en de afstem ming met de Sisa Kinderopvang BV wordt geleid vanaf de afdeling PuZa. Communicatie Het besluit voor vrijgave voor zienswijzen wordt op de gebruikelijke wijze kenbaar gemaakt in Op'e Hichte en de Staatscourant. Bijlagen Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Ter inzage 1Aanvraag omgevingsvergunning met tekeningen 2. Ruimtelijke Onderbouwing 3. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Besluit: conform voorstel afwijkend te weten: Grou, De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de voorzitter, A.G.M. Rutten T. Baas 3/3 3 05 Rv Burstumerdyk 2 Grou.doc/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 53