Pagina 2 van 52 dB, lager dan het maximale geluidniveau waarvoor nog een hogere waarde voor kan worden verleend (53 dB). Voor wat betreft spoorweglawaai blijven de geluidsniveaus onder de wettelijke norm van 53 dB in het jaar 2023. Conclusie is dat met de verlening van de hogere waarde van ten hoogste 52 dB kan worden voldaan aan de cri teria. Het verlenen van een hogere waarde is een bevoegdheid van het college. Het collegevoorstel om in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarde, gaat tegelijkertijd op route met dit voorstel. Het ontwerp besluit hogere waarde wordt eveneens gelijktijdig met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd. Het plan zal in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen gedurende een termijn van zes weken ter visie gelegen. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Voorgesteld besluit Wij stellen u voor te besluiten tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen in het kader van artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 6.5 van het Besluit omge- vingsrecht (Bor) en ermee in te stemmen dat het besluit als ontwerp van de verklaring deel uitmaakt van de stukken ten behoeve van de procedure die wordt gevolgd voor de ingediende aanvraag om omgevingsvergun ning. Wij stellen u tot slot voor te besluiten de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring te beschouwen indien tijdens de ter visie ligging geen zienswijzen worden ingediend. Grou, 4 september 2013 2/3 3 05 bijlage 1 ontwerp wgb Burstumerdyk 2 Grou.doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 55