gemeente BOARNSTERHIM Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het aanpassen van het bestaande bijgebouw op It Wyldlan 1 te Grou Aan de raad, De heer S.G.J. Bouwers heeft op 15 april 2013 aan het college van burgemeester en wethouders een omge vingsvergunning aangevraagd voor het aanpassen van het bestaande bijgebouw op It Wyldlan 1 t Grou. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk OV-1392. De aanvraag om omgevingsvergunning betreft het bouwen en tevens het handelen in strijd met regels ruimte lijke ordening. Het plan is gelegen in een gebied waar het bestemmingsplan 'Buitengebied 2008' van kracht is. En heeft hier in de bestemming 'Wonen'. Het plan voldoet niet aan de bouwvoorschriften. Zowel de goothoogte, als de op pervlakte van het bouwwerk, inclusief de dakoverstekken, zijn in strijd met het bestemmingsplan. In het bovengenoemde bestemmingsplan wordt geen mogelijkheid geboden om af te wijken van de regels. Dit betekent dat onderzocht dient te worden of medewerking kan worden verleend middels het afwijken van het bestemmingsplan. Vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan moet een uitgebreide procedure conform artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) worden gevolgd. Conform de wettelijke voorschriften is bij de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing gevoegd. De planologische procedure is noodzakelijk om de strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen. Het beoogd effect van het afgeven van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is het aanpassen van het bestaande bijgebouw op It Wyldlan 1 te Grou. De activiteiten zijn getoetst aan provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarnaast is onder andere getoetst aan de vereisten van ecologie, archeologie, externe veiligheid en luchtkwaliteit. Er zijn geen belemmeringen van dien aard tegen de uitvoering van het project. Het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Het plan zal in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen gedurende een termijn van zes weken ter visie worden gelegen. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Het op 17 september 2013 vastgestelde beleid ten aanzien van de aan-, uitbouwen en bijgebouwen bij wonin gen en woonboerderijen in het buitengebied leidt met betrekking tot het aanvankelijke bijgebouw en moge lijke legalisatie hiervan niet tot een aanpassing van het standpunt hierin. Het oorspronkelijke bijgebouw past ook niet in dit nieuwe beleid. ontwerp wgb It Wyldlan 1 Grou.doe/ 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2013 | | pagina 62