Aan den RAAD der gemeente IDAARDERADEEL. Punt III. Bij Raadsbesluit van 11 December 1933 is aan het Bestuur der school met den Bijbel te Wartena een bedrag beschikbaar gesteld voor het aanschaffen van nieuwe schoolmeubelen.De waarde van de thans niet meer gebruikte schoolmeubelen kan volgens de bepalingen der Lager-Onderwijswet 1920 in mindering worden gebracht,op het in 1921 vastgestelde bedrag van de waarde van de terreinen,gebouwen en schoolmeubelen.Volgens de ingekomen akte van taxatie was de waar- de van deze meubelen in 1914 F.215,-.De naar het oorspronkelijk bedrag ad F.4227,- berekende jaarlijksche vergoeding bedroeg tot heden F.262,66(6.214 van F.4227.-);het bedrag van deze vergoeding kan thans met ingang van 1 September 1934 worden bepaald op F.249,30 (6.214 van F.4012,-) Punt XI. Door tusschenkomst van de Ned.Sierteeltcentrale worden tegen vergoeding van emballage,expeditie en administratiekosten boomen en heesters beschikbaar gesteld voor wegbeplanting,terwijl het plan ten der boomen en struiken na verkregen toestemming van den Minis ter van Sociale Zaken kan geschieden in werkverschaffing.Spoedshal ve zijn door ons bij de Ned.Sierteeltcentrale aangevraagd 1060 boom pjes en 4000 struiken. Blijkens ingediende begrooting van de Ned.Heide Mij.bedragen de totale kosten van deze wegbeplanting F.1700,-,waarvan F.1000,- arbeidsloonen en F.700,- andere kosten.Het wil ons voorkomen,dat ook deze gemeente van deze byzondere gelegenheid gebruik moet maken. Wij verzoeken U derhalve ons te machtigen om de volgende wegen het zij geheel,hetzij gedeeltelijk te beplanten met boomen en heesters en deze werkzaamheden te doen uitvoeren in werkverschaffing! 1. Nesserweg tot Deelsbrug; 2. weg door de Groote Wargastermeer; 3. weg Viersprong naar Idaard en Tjaard(grdns Leeuwarderadeel) 4. Lageweg bij Roordahuizum. GR0UW,28 Februari 1935. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel De Burgemeester

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 3