Zij stelt mitsdien voor; a.aan Ged.Staten te verzoeken voor de leden van de door den Raad ingevolge de artt.60,63 en 197 der Gemeentewet ingestelde commissiën een presentiegeld von f 2.50 per lid en per vergadering vast te stellen; b.te bepalen,dat aan de leden van andere dan de sub a. bedoelde ,tot bijstand van het gemeentebestuur ingestelde commissiën,voor zoover deze commissiën naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders daar voor in aanmerking komen,een presen tiegeld van f 2.50 per lid en per vergadering toe te kennen; c.de voor uitkeering van de sub a_. en b. bedoelde presentiegelden benoodigde bedragen op de begroo ting voor 1936 uit te trekken. Volgno.149.KOSTEN VERGADERINGEN De minderheid der commissie stcrlt voor deze post met zoodanig bedrag te verhoogen,dat daaruit de kosten van de consumptie voor de vergaderingen van den Raad kunnen worden bestreden. Volgno.149a. Presentiegelden der leden ven Raads- commissiën f 15.- Volgno295aPresentiegelden der leden van Steunver- leeningscommissien f 85, In verband met het minderheids- voorstel der Financ.Commissie beoogende de consumptiekosten der raadsvergaderingen ten loste der gemeente te brengen,wordt herinnnerd aan de dienaangaande ten opzichte van de begrooting voor 1935 door Ged.Staten gemaak te bedenkingen. Ged.Staten schre ven toen; Verteringen bij ver gaderingen,waarvan de deelnemers jaarwedde of presentiegeld uit de gemeentekas genieten mogen niet te bi laste der gemeente wor» den gebracht" Zelfs de nadere toelichting, dat de leden van de Finan.Comm. en van het Orgaan der Steunver- leening geen presentiegeld geno ten ,zoodet handhoving van het oorspronkelijk uitgetrokken be drag ad f 200.- noodig werd ge acht, kon niet verhinderendot de post tot f 100.- moeëfc worden verlaagd Meent de meerderheid van Bur gemeester en Wethouders reeds op deze grond aanneming van het minderheidsvoorstel der commissie' te moeten ontraoen,dit is in nog sterkere mate het geval,nu een voorstel tot toekenning van pre sentiegeld aan commissieleden Uwen Raad heeft bereikt. De minderheid van Burgemees ter en Wethouders vereenigt zich met het voorstel

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1935 | | pagina 5