Aan Heeren Loden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL Hierbij roep ik U op tot het houden eener raads vergadering op Donderdag 12 November 1936,'s voorm.9| uur GROUW,7 November 1936. De Bur geme e s te r Punten van behandeling. I. Notulen. II. Mededee1ingen III. Aanbieding der begrootingen voor 1937. IV. Voorloopige vaststelling van de gemeenterekening,de rekening ü.E.B. en goedkeuring der armvoogd!jrekeningen,dienst V. Onderzoek geloofsbrief van het nieuw-benoemde raadslid.de heer Jan Johs. de Boer te Warga. VI. Benoeming van een armvoogd en secretaris-boekhouder te Roordahuizum en te Idaard (period.aftr VI1' MG£Z?C!fer\ VDn me)j*T*VCin der Peer,onderwi jzeres te Wartena en M.Kalsbeek,onderwijzer te Grouw,om verlenging van ziekteverlof. VIII. Verzoek van H.Hofstra te Grouw om vergoeding ingevolge art.13 der l.o.wet 1920. 6 IX. Voorste! tot het treffen eener dading met Dr.M.P.Kingma Boltjes te Rotterdam over afstand van aanwas. X. Voorstel tot het vragen van vrijstelling tot vaststelling van voorschriften ingevolge art.4 der Woningwet ten behoeve van zomerhuisjes XI. Verzoek van F.H.Pasma te Grouw e.a. om wijziging der verorde ning op de heffing van reinigingsrechteii XII. Voorstel tot vaststelling van nieuwe verordeningen op de hef fing en invordering eener hondenbelasting. XIII. "Voorstel tot wijziging van art.34 der installatievoorschriften. XIV. Verzoek van den Bestuurdersbond om beschikbaarstelling van goedkoope groenten. J. J oo J

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1936 | | pagina 1