Aan Heeren Leden van c en Raad der gemeente IDAARD' iRADESL. Hierbij roep ik U op tot het houden eene! raadsver- godering op Donderdag 5 Augustus 1937's voormlddags 9/2 uur. GROUW30 Juli 1937. De Burgemeester Punten van b Notulen. Mededeelingen. Verzoek van H.Krans te Grouw(Laagland) om eene tegemoetkoming ingevolge art.13 der l.o.wet 1920. Verzoek van de Oudercommissie e.a. te Roordohui2um om eene overoekte rijwielbergplaets bij de o.l.school aldaar. Voorstel tot conversie- eener geldleening. Voorstel tot vaststelling eener verordening regelende het be roep ingevolge het Reglement Autovervoer Personen. Voorstel tot vaotstelling van nieuwe verordeningen op de heffing en invordering van besmettelijke ziektengelden. Voorstel tot wijziging der verordening regelende de voorwaarden voor stroomlevering. Voorstel tot wijziging van de Winkelsluitingsverordening. Beschikbaarstelling crediet voor tijdelijke hulp van den ge meente-architect andeling;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1937 | | pagina 1