Mededeelingen.Bij de mededeelingen bevinden zich o.a.de navolgende stukken: c-.een schrijven van Ged.Staten,waarbij in overweging wordt gege ven het raadsbesluitwaarbij aan het waterschep "de Groote Krite een subsidie is toegekend vor den aanleg van een be- tonreed en rijwielpaden,in te trekken^ b.een adres van de afd.Idaarderadeel von den bond van Smedenpa troons inzake opdracht van smidswerkzaamheden aan georganideer de smeden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 3