Aen Heeren Leden van den Raad der gemeente IDAARDERADEEL Hierbij roep ik U op tot het houden eener Raads vergadering op Maandag 21 November 1938,des voormid dags 9/2 uur. Grouw, 15 November 1938. De Burgemeester, Punten van behandeling.* I Notulen. II Mededeelingen. III Benoeming leden der Dames-commissiSn. IV Benoeming armvoogd en secretaris-boekhouder armvvogdij Roordahuizum. V Voorloopige vaststelling van de gemeente-rekening en de reke ning van het G.E.B. en goedkeoring der armvoogdi.jrekeningen over 1937. VI Verzoek van W.J.van der Veen te Grouw om vergoeding ingevolge art.13 der L.O.wet 1920. VII Verlenging van den ontruimingstermijn van onbewoonbaarver- klaerde woningen te Grouw. VIII Voorstel tot het opnieuw vaststellen der verordening op de heffing van 75 opcenten cp de Gemeentefonds belasting. IX Voorstel tot vaststelling eener verordening op de heffing van precariorechten. X Voorstel tot toetreding tot eene gemeenschappelijke regeling inzake centrale gasvoorziening. XI Voorstel tot asnkoop van bouwterrein. XII Behandeling der begrootingen voor 1939. j

Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1938 | | pagina 1