Artikel 14. Het bestuur mag niet beraadslagen of besluiten zoo niet de grootste helft van het getal leden tegenwoordig is. Alle besluiten van het bestuur en dagelijksch bestuur worden door de volstrekte meerderheid der stemmende leden genomen. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. In geval van staking van stemmen bij stemming over personen beslist terstond het lot. Artikel 15. Het bestuur stelt voor zijne vergaderingen en voor de vergaderingen van het dagelijksch bestuur een huishoudelijk reglement vast,dat de goedkeuring behoeft van Burgemeester en Wethouders. Artikel 16. De armmeester wordt door den Raad der gemeente benoemd. De Raad ontvangt daarvoor een voordracht van drie personen van Bur gemeester en Wethouders,welke voordracht wordt opgemaakthet bestuur gehoord. De Raad bepaalt de jaarwedde van den armmeester en stelt voor hem een instructie vast,waarin zijne werkzaamheden worden geregeld.Deze jaarwedde komt ten laste van de burgerlijke armbesturen. Burgemeester en Wethouders bepalen het daarin door elk dier bestu ren te betalen gedeelte. De bepalingen van het ambtenaren-reglement der gemeente Idaardera- deel zijn op hem van toepassing. Artikel 17. De vader en moeder van het rusthuis worden door den Raad der gemeen te benoemd. De Raad ontvangt daarvoor een voordracht van drie echtparen van Bur gemeester en Wethouders,welke voordracht wordt opgemaakthet bestuur gehoord. De vader en moeder genieten eene bezoldiging,welke door den Raad wordt bepaald;zij hebben vrije inwoning en voeding,zooals die in het rusthuis door de verpleegden wordt genoten. De Raad stelt voor deze betrekking een instructie vast. De bepalingen van het ambtenaren-reglement der gemeente Idaardera- deel zijn op deze functionnarissen van toepassing. Einde van den dienst van den vader of de moeder doet tezelfder tijd die van de andere eindigen. Artikel 18. De in artikel 1 genoemde besturen beslissen,zoo mogelijk in overleg met den armmeester,op gedane aanvragen om ondersteuning in de gevallen, waarin de beslissing niet kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende vergadering van Maatschappelijk Hulpbetoon. Van de genomen spoedbeslissingen wordt in deze eerstvolgende be stuursvergadering kennis gegeven. Artikel 19. Het bestuur beslist met inachtneming van de betreffende artikelen der Armenwet op alle ingekomen aanvragen om ondersteuning. Uitgezonderd de in het vorige artikel bedoelde spoed-gevallen,wordt geen onderstand verleend dan nadat daartoe in eene bestuursvergadering is besloten. Artikel 20.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 15