:::;r:3ïi;n:ohakeiins van aen ae~ -- he°t «Afvll! bSrf VriJk0men4e ^valstoffen, is vastgesteld het Afvallenbesluit 1940 I»(Afvallen van levensmiddelen enz Aangezien het particulier initiatief in dezen geen voldoen de waarborgen biedt voor een optical gebruik van de in hui" waarbij aan de gemeenteraden de verplichting wordt opgelegd een verordening vast te stellen regelende dc wijze waarop door ieder ingezetene dient te worden voldaan aan de verplich- ka«enmt b°el4e afValStoffen'a1®®4® cadavers van honden en katten,te bewaren en ter beschikking te stellen bes18 46 TCrpli0htinS opgelegd te zorgen,'dat de ter o!ze^lnf SeStelde afvallen wor4en ingezameld.Het ligt in len e iui°t mo'!» t0tSta~*S van het "Afval- ponq ms snellen dezer afvallen moeten even- en rust or1""46"1"8 M3ZOndere voorschriften worden gegeven Ten t l 1 eenZelfde ^^"oWing als hierboven afngege- - «««- GROUW,20 November 1940 Burgemeester en Wethouders vajp IBAARDERABEEI Burgemeester. rrr.r.1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1940 | | pagina 5