Aan Hoeren leden-van den Raad der gemeente IDAARDERADBEL Hierbij roep ik U op tot het houden eener raads vergadering op Maandag 1 0 Maart 1941s voormiddags 9*5 uur. GROUW4 Maart 1 941 De Burgemeester, PUNTEN VAM BEHANDELING I. Notulen. II. Mededeelingen III. Verzoeken om een voorschot op de vergoeding ingevolge art.101 der L.O.wet 1 920. IV. Verzoek van armvoogden te Roordahuizum en Wartena om een ver hoogd subsidie over 1940 en machtiging tot af- en overschrij ving V. Voorstel tot verpachting van het grasgewas van Pastorieland en bermen. VI. Voorstel tot wijziging van de met de N.T.E. te Bergum gesloten overeenkomst inzake destructie van cadaversenz VII, Voorstel tot aankoop van bouwterrein. VIII. Voorstel tot verkoop van bouwterrein. IX. Voorstel tot wijziging der verordening op de heffing eener ver makelijkheidsbelasting. X. Voorstel tot: a.tpekenning van een tijdelijken toeslag aan het gemeentepersoneel b.verhooging van den kinderbijslag; c.wijziging van de Kinderbijslagverordening, d.wijziging van de verordening Veldwachters.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 1