Aan Heeren Leden van den Raad der gemeente _ILAaRDERaDEEL^. Punt III. Ter voorziening in de vacature ontstaan door he lijden van den heer K.de Grootworden aanbevolen. 1Hendrik lolkema te Iriens 2. Rerrrelt Hoekstra u tv Als gevolg van de reorganisatie van het armwezen dezer gemeentS werf aan de leden der bestaande burgerlijke KesSiren eervol ontslag verleend net ingang van een door ons te benalen datum en moe oen de leden der me ontredende burgerlijke armbesturen worden benoemd. Hiervoor worden aanbevolen: Qr>-uoo-f veor GROUW1K.Tienstra 1.Joh.van der Schaaf 2.Ö.Hookema-Haltes. 2Joute Okkema veor HOORDAHUI2UM 1. |w.Hoekem 1. voor IDaaRB o.a. 1 D.van der Sluis te Frlens 2TjTuinstra. 2. <j luinsxra. vöor WARGA- 1 H.W.Bosnians 1. 2. M.D.Hettmga. 2. i.Keuning. voor WaRTEHa ca1SwvdMeer 1 Bijlsm 2. P.Dankert. 2. R.POsfma. Yoor zoover niet anders vermeld, wonende aanbevo e- nen ter plaatse waar het betrokken burgerlijk armbestuur is gevestigd. v. Voor de betrekking van arrnmeester dezer gemeente heb- vori ivi nh 1 SS sollicitanten aangero,eld. Ha ingewonnen informatiën en persoonlijke kennism^^s met enkele sollicitanten, werd door ons, ter voorziening in deze betrekking, de navolgende voordracht opgemaakt: 1. J.de Jong te Idskenhuizen 2. P. Drenth te Heerenveen 't P J Horns tra te Huizum. De soïïicitatiën zijn bij de raadsstukken gevoegd. VII Door het Departement van Sociale Zaken is eene rege- 1 ine vastgesteld krachtens welke, ook weder voor 1941, extra-hulp in den vottn van kleeaing,dekking en schoeisel S?VZi worden verstrekt aan ondersteunde en tewerk- gestelde werkloozen tot een bedrag van 6.52 per we looze,berekend naar het gemiddeld aantal werkloozen over de eerste 10 maanden van 194-0. Van dit bedrag komt ten laste der gemeente en 4.50 voor rekening van voor- n°lfaa?ehf?genÏÏdeld aantal werkloozen over bedoeld tijd- vak 44 bedroeg^zuilen de totale kosten dezer extra-steun- uitkeering bedragen: j 236,- waarin het Departement bijdraagt 44 x j 4-50 96 zeodat ten laste der .gebeente blijft oo.- Wii stellen U voo^^ze extra-hulpverleeningwaarvoor op de begrooting 194l'reeds toereikende bedragen zijn uitgetrokken, te besluiten. Punt VIII.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 3