Punt XII. Bij raadsbesluit van 13 November 1939 werd het gedeel te van het voetpad naar de Bird dat door het nieuw te ma ken scheepvaartkanaal zou komen te vervallen, aan het openbaar verkeer onttrokken. Voor het veilig stellen van de belangen der biti dit pad betrokken ingezetaien. werden aan deze onttrekking een tweetal voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden ontmoeten bij Gedeputeerde Staten bezwaar. Naar Gedeputeerde Staten ons berichten, is, in volko men overeenstemming met belanghebbenden, eene regeling ontworpen volgens welke de provincie aaeene door belang hebbenden in het leven te roepen stichting bepaalde mid delen ter beschikking stelt, welke stichting daarna op zich neerrt de zorg voor de instelling, instandhouding en bediening van een voetveer ter plaatse van het doorgegra ven pad. Een afschrift dezer regeling is bij de raadsstukken gevoegd. Waar deze aangelegenheid naar onze meening op bevre digende wijze is opgelost, stellen wij voor te beslui ten, de bij bovenvermeld besluit aan de onttrekking van bedoeld gedeelte voetpad verbonden voorwaarden in te trek ken en te vervangen door navolgende voorwaarden "dat met de Commissie uit belanghebbenden bij het voet- "pad naar de Bird eene bevredigende regeling wordt ge troffen omtrent de instelling van een voetveer". XIII. Na de vaststelling der rrecarioverordening bij besluit van 31 October 1940, werd door den Rijkscommissaris van het bezette Nederlandsche gebied verordening 232/1940, houdende bepalingen betreffende den Nederlandschen radio- omroep, uitgevaardigd. Krachtens deze verordening zijn de radiodistnbutie- centrales aan het Rijk overgegaan en zullen de bepalingen in de precarioverordening, welke de radiodistributie be treffen, geen toepassing meer kunnen vinden. De inmiddels goedgekeurde precarioverordening zal der halve thans met vorenstaande in overeenstemming ^oeten worden gebracht. Wij stellen U voor daartoe, overeenkomstig het bij ae raadsstukken gevoegde concept-besluit, te besluiten. Grouw15 April 1941. Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel JlyvxAt' Burgemeester

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 7