Hierin zijn wij thans,op o.i.aannemelijke voorwaarden,ge slaagd. Een tweetal geldgevers is bereid de benoodigde gelden te leenen op onderhandsche schuldbekentenis,tegen parikoers en een rente van 4% s jaars,n.mv de heeren Staal en Co te _s Gravenhage een bedrag van 124000.-,afte lossen in 40 jaren en de Departementsnutsspaarbank te Arum een bedrag van 39000.-,af te lossen in 25 jareh. Wij stellen U voor,tot het aangaan van deze beide leeningen te besluiten. Grouw, 13 Augustus 1941. Burgemeester en Wethouders der gemeente IDAARDERaDEEL burgemeester. ySecretaris. '"V

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 | 1941 | | pagina 5